Cơ cấu tổ chức

Thông tin đơn vị

BAN QUẢN LÝ DI TÍCH CÔN ĐẢO

 

ĐT: 02543830134 - Fax: 0643.0830598

Mail công vụ:bqldtcondao@sovhtt.baria-vungtau.gov.vn

1.Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

1.1.Vị trí, chức năng:

Ban Quản lý Di tích Côn Đảo có nhiệm vụ chính trị được giao là bảo tồn và phát huy giá trị Khu Di tích nhà tù Côn Đảo.

Ban Quản lý Di tích Côn Đảo có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc, Ngân hàng Nhà nước theo quy định.

1.2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch, dự án, đề án, công tác ngắn hạn, dài hạn về các mặt hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý Di tích Côn Đảo;

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ khoa học, cán bộ quản lý về chuyên ngành bảo tồn và các ngành khoa học có liên quan sau khi được phê duyệt;

- Tổ chức phục vụ các đối tượng được khai thác, sử dụng các tài liệu có liên quan đến di tích do Ban Quản lý di tích hiện đang quản lý, lưu giữ; phục vụ khách tham quan du lịch, nghiên cứu khoa học;

- Đăng ký, kiểm kê xây dựng hồ sơ khoa học và quản lý các di tích lịch sử. Xây dựng kế hoạch bảo vệ, bảo quản, sử dụng và phát huy giá trị của Khu di tích trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Nghiên cứu, sưu tầm hiện vật bổ sung Khu di tích Côn Đảo;

- Phối hợp, tổ chức nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học phục vụ trực tiếp cho công tác chuyên môn, nghiệp vụ bảo tồn, tôn tạo di tích thuộc phạm vi quản lý;

- Tổ chức bảo vệ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn khách tham quan du lịch, quản lý tài sản, tư liệu hiện vật, các công trình kiến trúc sân vườn, cây cảnh… của di tích đã được Sở Văn hóa và Thể thao giao theo phân cấp;

- Quản lý và sử dụng viên chức, tài sản, tài chính của Ban Quản lý di tích theo đúng chính sách, pháp luật hiện hành của nhà nước.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao theo quy định của pháp luật.

Tổ chức bộ máy của Ban Quản lý Di tích Côn Đảo:

- Ban Lãnh đạo: 03

                   + 01 Trưởng Ban

                   + 01 Phó Ban phụ trách công tác bảo tồn di tích

                   + 01 Phó Ban phụ trách công tác phát huy giá trị di tích

  - Các phòng chức năng:

                 + Phòng Tổ chức Hành chính:

                 + Phòng Nghiệp vụ di tích

                 + Phòng Bảo quản di tích

Ban Lãnh đạo:

STT HỌ, TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI

1

Phạm Thị Tám

Trưởng ban

0918021327

2

Trần Văn Quan

Phó ban

0913.609.327