Cơ cấu tổ chức

Thông tin đơn vị

BẢO TÀNG CÔN ĐẢO

 

Địa chỉ:Huyện Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu

ĐT: 02543831009 – Fax: 02543831008 - Email: baotangcondao@gmail.com,

mail công vụ: baotangcondao@sovhtt.baria-vungtau.gov.vn

1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:

1.1:Vị trí, chức năng:

- Bảo tàng là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, thực hiện các chức năng bảo tàng và nhiệm vụ được Sở VHTTDL giao hàng năm.

- Thuyết minh, giới thiệu cho khách tham quan du lịch về lịch sử đấu tranh cách mạng của các thế hệ tù nhân Côn Đảo, quảng bá văn hóa nhằm phát triển du lịch địa phương.

1.2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Tham mưu cho Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và hoạt dộng nghiệp vụ tại Bảo tàng.

- Xâ dựng các kế hoạch, dự án, đề án, các công trình nghiên cứu khoa học, kế hoạch công tác ngắn hạn, dài hạn về các mặt hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Bảo tàng và thực hiện các nhiệm vụ chuyên đề riêng thuộc lĩnh vực hoạt động của Bảo tàng được Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt;

2. Tổ chức bộ máy của Bảo tàng Côn Đảo:

Gồm có:

- Ban Giám đốc: 02

          + 01 Giám đốc

          + 01 Phó Giám đốc

 - Các phòng chức năng giúp việc Ban Lãnh đạo:

          + Phòng Tổ chức Hành chính:

          + Phòng Trưng bày - Tuyên truyền:

          + Phòng Nghiệp vụ.

- Nghiên cứu, sưu tầm bổ sung tư liệu hiện vật, kiểm kê, bảo quản trưng bày, lưu trữ hồ sơ tài liệu liên quan đến các công trình nghiên cứu khoa học về di sản văn hóa tại địa phương;

- Phối hợp tổ chức quản lý, khai thác phát huy giá trị các tư liệu hiện vật về lịch sử Côn Đảo. Đồng thời phối hợp với các ngành chuyên môn tiến hành khảo sát, khai quật, nghiên cứu khảo cổ học tại Côn Đảo;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện công tác trưng bày các hiện vật tư liệu có giá trị phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức cách mạng Côn Đảo và phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại Côn Đảo;

- Tổ chức các hoạt động dịch vụ phục vụ các đối tượng khách tham quan và nghiên cứu khoa học;

 - Tổ chức điều tra, thống kê, phân loại, lập và lưu trữ hồ sơ di tích, di sản phù hợp với nhiệm vụ được giao;

 - Quản lý và sử dụng viên chức, tài chính, tài sản của Bảo tàng theo đúng chính sách, pháp luật hiện hành của Nhà nước;

  - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh giao theo quy định pháp luật.

Ban Lãnh đạo:

STT

HỌ, TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Lưu Văn Nhi

Giám đốc

0913.957.101

2

Lê Thị Hằng

Phó Giám đốc

0917.696.869