Cải cách hành chính

Hội nghị tập huấn Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết Thủ tục hành chính
Ngày 13/12/2021, tại điểm cầu Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị tập huấn một số nội dung tại Quyết định số 468/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP.

Đại tá Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp - Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ; các Trung tâm phục vụ hành chính, công nghệ thông tin; 36 tỉnh thành gồm Chánh Văn phòng VP UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Tài chính, lãnh đạo Sở và cơ quan ban ngành, lãnh đạo UBND các cấp, cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính.

Nội dung hội nghị tập huấn tập trung vào 04 nội dung chính: (1) Giới thiệu điểm mới của Nghị định số 107/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; (2) Hướng dẫn xây dựng hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; (3) Hướng dẫn số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; (4) Giới thiệu một số nội dung cơ bản về hệ thống đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính.

Từ đó lấy ý kiến của các thành viên tham gia đưa ra các giải pháp thiết yếu, hữu dụng, thực tế để nhanh chóng đưa Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP vào thực tiễn áp dụng ngày càng hiệu quả hơn./.

Huyền Trang

 


Văn Bản Mới

 • 773/QĐ-BHVTTDL (04.04.2022)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể...
 • 04/2022/QĐ-TTg (18.02.2022)
  Quyết định ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công...
 • 3279/QĐ-BVHTTDL (15.12.2021)
  QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn...
 • 15/2021/TT-BVHTTDL (14.12.2021)
  THÔNG TƯ Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền...
 • 3196/QĐ-BVHTTDL (13.12.2021)
  Quyết định ban hành Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh...

Thư viện Video

Thư viện điện tử Xu thế tất yếu của Hội nhập

Ca khúc hay