Cơ cấu tổ chức

Thông tin đơn vị

ĐOÀN CA MÚA NHẠC TỈNH

Địa chỉ: 439 phan Đăng Lưu – Phường Long Hương – Tp.Bà Rịa

ĐT: 02543741133 – Fax: 3741100; Mail công vụ: dcmn@sovhtt.baria-vungtau.gov.vn

Vị trí, chức năng và nhiệm vụ Đoàn Ca Múa Nhạc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

1/ Vị trí, chức năng:

- Đoàn ca múa nhạc tỉnh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao có chức năng thực hiện các hoạt động về biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh.

- Đoàn ca múa nhạc tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc, Ngân hàng Nhà nước theo quy định.

2/ Nhiệm vụ:

- Tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật theo đường lối của Đảng và Nhà nước nhằm giáo dục nâng cao nhận thức tư tưởng, thẩm mỹ và nhu cầu giải trí lành mạnh cho quần chúng.

- Tổ chức thực hiện các hoạt động về biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh; phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của nhân dân địa phương,đặt biệt là nhân dân vùng sâu, vùng xa; tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ với các tỉnh trong cả nước và các nước trên thế giới;

- Tổ chức sáng tác, dàn dựng các tiết mục mới và nâng cao chất lượng biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp; tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho diễn viên để bổ sung, thay thế đáp ứng nhu cầu phát triển nghệ thuật chungcủa cả nước;

- Hỗ trợ dàn dựng ở mức độ đỉnh cao cho phong trào văn nghệ quần chúng, các cơ quan ban ngành trong tỉnh tham gia liên hoan, hội diễn văn nghệ;

- Xây dựng các chương trình nghệ thuật chất lượng cao kết hợp giữa dân tộc – truyền thống – hiện đại, tìm tòi sáng tác các tác phẩm về đề tài của địa phương Bà Rịa – Vũng Tàu. Tham gia hội diễn liên hoan ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc, khu vực do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức;

- Quản lý và sử dụng viên chức, tài chính, tài sản của Đoàn ca múa nhạc tỉnh theo đúng chính sách, pháp luật hiện hành của nhà nước;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Văn hóa và Thể thao giao.

Ban Lãnh đạo:

STT HỌ, TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI

1

Nguyễn Văn Hoàn

Phó Đoàn phụ trách chung

0903.674.626

2

Pham Minh Tiến

Phó Đoàn

0903.301.005