Cơ cấu tổ chức

Thông tin đơn vị

NHÀ HÁT TỈNH

Địa chỉ: 439 phan Đăng Lưu – Phường Long Hương – TP.Bà Rịa

ĐT: 02543741133 – Fax: 3741100; Mail công vụ: dcmn@sovhtt.baria-vungtau.gov.vn

Vị trí, chức năng và nhiệm vụ Nhà hát tỉnh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

1/ Vị trí, chức năng:

- Nhà hát tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (sau đây gọi là Nhà hát) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao, có chức năng nghiên cứu, sáng tác, dàn dựng và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp về ca múa nhạc truyền thống, dân tộc, ca múa nhạc nhẹ và các loại hình nghệ thuật khác; thực hiện việc tổ chức triển khai các hoạt động văn hóa, văn nghệ theo đường lối và chủ trương của Đảng và nhà nước, nhằm giáo dục, nâng cao nhận thức, tư tưởng thẩm mỹ và nhu cầu giải trí lành mạnh cho quần chúng nhân dân, góp phần phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh; giao lưu văn hóa nghệ thuật các tỉnh, thành trong cả nước và hội nhập giao lưu văn hóa quốc tế.

- Nhà hát có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc, Ngân hàng nhà nước theo quy định của pháp luật

2/ Nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Tham mưu cấp có thẩm quyền các kế hoạch dài hạn, hàng năm về nghiên cứu, sáng tác, dàn dựng, biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

b) Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất việc hoạch định kế hoạch, xây dựng cơ chế, chính sách phát triển nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật ngày càng cao của nhân dân trong tỉnh cũng như hợp tác, giao lưu biểu diễn nghệ thuật trong nước và quốc tế.

c) Sáng tác, dàn dựng và tổ chức biểu diễn các chương trình nghệ thuật chất lượng cao kết hợp giữa dân tộc - truyền thống - hiện đại - quốc tế nhằm phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, đối ngoại của tỉnh.

d) Biểu diễn giao lưu với các địa phương trong nước, biểu diễn phục vụ giao lưu, đối ngoại với khách quốc tế.

đ) Tham gia các cuộc liên hoan hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, nghệ thuật chuyên ngành toàn quốc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và khu vực tổ chức.

e) Nghiên cứu, sưu tầm vốn văn hóa, nghệ thuật truyền thống của địa phương, của các dân tộc trong tỉnh làm cơ sở bảo tồn và phát huy giá trị, bản sắc văn hóa, nghệ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

g) Tìm kiếm, phát hiện, đào tạo và phối hợp đào tạo diễn viên có năng khiếu nghệ thuật đáp ứng nhu cầu bổ sung nguồn lực phát triển của Nhà hát và cung cấp cho các địa phương trong tỉnh.

h) Tham mưu và trực tiếp hỗ trợ, giúp đỡ phát triển phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng ở địa phương.

i) Tổ chức các hoạt động dịch vụ có thu; hợp đồng biểu diễn với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Nhà hát và quy định của pháp luật có liên quan.

k) Đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, trên cơ sở đó, chủ động trong việc tổ chức công việc, sắp xếp lại bộ máy, sử dụng lao động và nguồn lực tài chính để hoàn thành nhiệm vụ được giao; phát huy mọi khả năng để cung cấp dịch vụ với chất lượng cao; tăng nguồn thu nhằm từng bước nâng thu nhập cho người lao động, dần thu hút nguồn nhân lực có chất lượng ngày càng cao.

l) Quản lý về tổ chức, biên chế, tài sản tài chính của Nhà hát theo quy định hiện hành của Nhà nước và pháp luật.

m) Thực hiện công tác thống kê, báo cáo định kỳ theo quy định.

n) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do cơ quan có thẩm quyền giao hoặc theo quy định của pháp luật.

Ban Lãnh đạo:

STT HỌ, TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI

1

Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh

Phó Giám đốc phụ trách

0903.301.005

2

Nguyễn Văn Đại

Phó Giám đốc

0983.209.186

 Các phòng chuyên môn:

- Phòng Hành chính – Quản trị
Nguyễn Thu Hà - Trưởng phòng phụ trách
SĐT: 0868561818 

- Phòng Nghệ thuật biểu diễn
Nguyễn Thị Lan Anh - Phó Trưởng phòng
SĐT: 0907879736

- Đoàn ca múa nhạc nhẹ

- Đoàn ca múa nhạc dân tộc.