Giới thiệu chung

Vị trí chức năng:

a)    Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh BRVT là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và quảng cáo ( trừ quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo địa phương theo quy định của pháp luật; các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh
b)    Sở Văn hóa và Thể thao có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo,quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ VHTT&DL.
II. Nhiệm vụ và quyền hạn:
 1. Trình UBND tỉnh:
a)      Dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn 05 (năm) năm và hàng năm; đề dán, dự án, chương trình phát triển văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước; phân cấp quản lý và xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao ở địa phương.
b)      Dự thảo văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Văn hóa và Thể thao; Trưởng, Phó  phòng Văn hóa và Thông tin thuộc UBND cấp huyện sau khi phối họp và thống nhất với Sở Thông tin và Truyền thông;
c)       Dự thảo Văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao.
 1. Trình Chủ tịch UBND tỉnh:
a)      Dự thảo quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND tỉnh về văn hóa, gia đình, thể dục thể thao
b)      Dự thảo quyết đình thành lập, sáp nhập, chi tách, giải thể các tổ chức, đơn vị thuộc Sở Văn hóa và Thể thao và các Hội đồng chuyên ngành về Văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao theo quy định của pháp luật;
 1. Hướng dẫn , kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạp pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án chương trình sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao.
 2. Giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động đối với các hội và tổ chức phi chính phủ về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao theo quy định của pháp luật.
 3. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập về văn hóa và thể thao theo quy định của pháp luật.
 4. Tham mưu UBND tỉnh về việc tổ chức các lễ hội văn hóa, thể thao quy mô cấp tỉnh.
 5. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh.
 6. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về văn hóa, gai đình, thể dục thể thao đối với phòng Văn hóa Thông tin và chức danh chuyên môn thuộc UBND cấp xã.
 7. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học  - kỹ thuật và công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của Sở.
 8. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và xử lý vi phạm pháp luật đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về văn hóa, gia đình, thể dục thể thao theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh.
 9. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện đối với các tài năng văn hóa nghệ thuật và thể dục, thể thao; đào tạo; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao ở địa phương.
 10. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng, Thanh tra, các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở, quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chwusc, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng kỷ luật đối với cán bộ, công chức viên chức và lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh.
 11. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao và thực hiện ngân sách được phân bổ hàng năm theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh.
 12. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định với UBND tỉnh và Bộ VHTTDL.
 13. Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND , Chủ tịch UBND tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

Văn Bản Mới

 • 236 /QĐ-BVHTTDL (14.02.2023)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc...
 • 237/QĐ-BVHTTDL (14.02.2023)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể...
 • 773/QĐ-BHVTTDL (04.04.2022)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể...
 • 04/2022/QĐ-TTg (18.02.2022)
  Quyết định ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công...
 • 3279/QĐ-BVHTTDL (15.12.2021)
  QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn...

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 38254151
Số người đang truy cập: 19

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân