Hoạt động của Sở VHTT

Cụm thi đua Ngành VHTTDL các tỉnh miền Đông Nam bộ tổ chức Hội nghị sơ kết thi đua khen thưởng 06 tháng đầu năm 2022
Ngày 22/7/2022, tại Hội trường Bảo tàng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ( Cụm phó) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng cụm thi đua ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Miền Đông Nam bộ 06 tháng đầu năm và để ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Tham dự Hội nghị có Ông Nguyễn Khoa Hải, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Bình Dương (cụm trưởng), Ông Nguyễn Đình Trung Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao (Sở VHTT) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Cụm phó cùng đại diện Lãnh đạo các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh trong Cụm miền Đông Nam bộ:  Bình Phước, Bình Thuận, Tây Ninh, Đồng Nai.

Năm 2022 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, là năm thứ hai để hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ từng tỉnh đã đề ra gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Với tinh thần thi đua yêu nước trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao; Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Đông Nam Bộ đã phát động phong trào thi đua năm 2022, với chủ đề "Kỷ cương, chuyên nghiệp, sáng tạo, hiệu quả" xuyên suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua toàn ngành, với tinh thần trách nhiệm cao, phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch được giao.

Ông Nguyễn Khoa Hải - Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Bình Dương phát biểu khại mạc  Hội nghị 

Ngay từ đầu năm 2022, cụm thi đua Ngành VHTTDL  các tỉnh miền Đông Nam bộ  đã tổ chức ký kết, phát động phong trào thi đua yêu nước, với quyết tâm thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tích cực tham gia các hoạt động của Khối thi đua Văn hóa - Xã hội của các tỉnh.Trong 6 tháng đầu năm 2022, Sở VHTTDL, Sở VHTT các tỉnh trong Cụm đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức, thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và du lịch. Với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành nên các chỉ tiêu, kế hoạch của Tỉnh, Ngành giao đều hoàn thành và nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương trong Cụm.

Ngoài ra, các Sở trong Cụm còn tổ chức phát động các đợt thi đua theo đợt, chuyên đề do tỉnh, đoàn thể, trung ương phát động như: Phong trào thi đua "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia", thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2022,  "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"; "Cả nước chung tay vì người nghèo, Không để ai bỏ lại phía sau", "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lồng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19, "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở",  "Cải cách Hành chính",...

Đại diện Lãnh đạo các Sở VHTTDL, Sở VHTT trong cụm miền Đông Nam bộ

Nhiệm vụ trọng tâm phong trào thi đua 6 tháng cuối năm 2022

Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ nhận thức trong toàn ngành về vị trí quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng,gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 9 khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Thục Quyên


Văn Bản Mới

 • 773/QĐ-BHVTTDL (04.04.2022)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể...
 • 04/2022/QĐ-TTg (18.02.2022)
  Quyết định ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công...
 • 3279/QĐ-BVHTTDL (15.12.2021)
  QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn...
 • 15/2021/TT-BVHTTDL (14.12.2021)
  THÔNG TƯ Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền...
 • 3196/QĐ-BVHTTDL (13.12.2021)
  Quyết định ban hành Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh...

Thư viện Video

Thư viện điện tử Xu thế tất yếu của Hội nhập

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 24207329
Số người đang truy cập: 20