Hoạt động của Sở VHTT

Kiểm tra tình hình hoạt động tại các Trung tâm Văn hóa Thể thao và Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh 09 tháng đầu năm 2022
Thực hiện Kế hoạch số 93/KH-SVHTT ngày 13/7/2022 của Sở Văn hóa và Thể thao về Kiểm tra tình hình hoạt động của Trung tâm Văn hóa, Thể thao – Học tập cộng đồng các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2022, Sở Văn hóa và Thể thao đã thành lập Đoàn kiểm tra do ông Huỳnh Đức Dũng – Phó giám đốc Sở làm trưởng đoàn, đến kiểm tra tình hình hoạt động tại các Trung tâm Văn hóa Thể thao và Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong 09 tháng đầu năm 2022

Tham gia Đoàn kiểm tra có các cơ quan, đơn vị liên quan như: Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, đại diện  phòng Văn hóa và Thông tin, Ban chủ nhiệm các Trung tâm Văn hóa Thể thao và Học tập cộng đồng các huyện, xã, phường, thị trấn.

Đoàn kiểm tra tại TT.VHTT HTCĐ xã Bình Ba, huyện Châu Đức

 Đoàn kiểm tra làm việc theo phương pháp chọn ngẫu nhiên (hoặc theo đề xuất của huyện) 04 Trung tâm Văn hóa, Thể thao – Học tập cộng đồng cấp xã để tiến hành kiểm tra, khảo sát thực tế về: cơ cấu tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất và tổ chức hoạt động. Theo đó, đoàn sẽ nắm bắt tình hình thực hiện kế hoạch hoạt động của của các Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Học tập cộng đồng từ đầu năm đến nay về thực hiện kế hoạch công tác, kinh phí hoạt động; công tác tuyên tuyền cổ động; hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; xây dựng và duy trì sinh hoạt các câu lạc bộ, đội, nhóm văn nghệ; công tác đầu tư xã hội hóa, liên doanh, liên kết; công tác kiện toàn bộ máy, hoạt động các các phòng chức năng của trung tâm; hoạt động giáo dục cộng đồng; công tác tuyên truyền; cũng như những thuận lợi và khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động. Qua đó, Đoàn sẽ trao đổi, hướng dẫn và đóng góp ý kiến nhằm tìm ra giải pháp để Ban chủ nhiệm các Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Học tập cộng đồng các xã, phường, thị trấn hoạt động có hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Đồng thời, Đoàn ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của huyện và Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Học tập cộng đồng các xã, phường, thị trấn. Trên cơ sở đó, Đoàn sẽ tham mưu UBND tỉnh xây dựng văn bản hướng dẫn về tổ chức, hoạt động của các Trung tâm thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh, nhằm giải quyết triệt để những khó khăn, vướng mắc hiện nay tại các Trung tâm.

Giang Trang

 


Văn Bản Mới

 • 773/QĐ-BHVTTDL (04.04.2022)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể...
 • 04/2022/QĐ-TTg (18.02.2022)
  Quyết định ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công...
 • 3279/QĐ-BVHTTDL (15.12.2021)
  QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn...
 • 15/2021/TT-BVHTTDL (14.12.2021)
  THÔNG TƯ Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền...
 • 3196/QĐ-BVHTTDL (13.12.2021)
  Quyết định ban hành Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh...

Thư viện Video

Thư viện điện tử Xu thế tất yếu của Hội nhập

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 24490400
Số người đang truy cập: 13