Hoạt động của Sở VHTT

Rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp giải quyết TTHC trong lĩnh vực văn hóa và thể thao
Căn cứ Công văn số 6852/VPCP-KSTT ngày 24/9/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và văn bản số 14596/UBND-VP ngày 06/10/2021 về việc hướng dẫn rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp giải quyết TTHC. Trên cơ sở các TTHC do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh công bố công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, Sở Văn hóa và Thể thao đã tiến hành đánh giá và đề xuất phương án phân cấp TTHC theo quy định

Trong tổng số 98 TTHC đã được rà soát gồm 07 thủ tục thuộc lĩnh vực bản quyền tác giả, 10 thủ tục thuộc lĩnh vực di sản văn hóa, 06 thủ tục lĩnh vực điện ảnh, 03 thủ tục mua bán hàng hóa, 11 thủ tục thuộc lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh, triễn lãm, 16 thủ tục thuộc lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, 03 thủ tục thuộc lĩnh vực quảng cáo, 06 thủ tục thuộc lĩnh vực thư viện, 13 thủ tục thuộc lĩnh vực văn hóa, 08 thủ tục về thi đua khen thưởng; 15 thủ tục thuộc lĩnh vực thể dục thể thao. Đối với các TTHC không phát sinh hồ sơ trong 03 năm gần nhất (2018 – 2021) sẽ không tiến hành rà soát theo quy định.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Qua rà soát, đánh giá, Sở Văn hóa và Thể thao đề xuất phương án phân cấp  08 thủ tục hành chính, trong đó 05 TTHC thuộc lĩnh vực văn hóa, 03 TTHC thuộc lĩnh vực thể dục thể thao.

Các tiêu chí tiến hành rà soát, đề xuất phân cấp giải quyết TTHC là mức độ phức tạp của thông tin, dữ liệu cần xác minh để giải quyết TTHC hoặc sự sẵn sàng chia sẻ thông tin, dữ liệu đã được số hóa, lưu trữ trong các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung; số lượng và mối quan hệ giữa các cơ quan tham gia giải quyết TTHC; quy mô của đối tượng, công việc được nêu trong TTHC; các điều kiện bảo đảm thực hiện TTHC của cơ quan được phân cấp.

Việc rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp TTHC nhằm thúc đẩy mạnh mẽ việc cải cách TTHC, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, hạn chế tối đa tình trạng nhiều tầng nấc, kéo dài thời gian giải quyết và dễ gây nhũng nhiễu, tiêu cực.

 

                                                                                 Lều Thị Út


Văn Bản Mới

 • 3279/QĐ-BVHTTDL (15.12.2021)
  QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn...
 • 15/2021/TT-BVHTTDL (14.12.2021)
  THÔNG TƯ Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền...
 • 3196/QĐ-BVHTTDL (13.12.2021)
  Quyết định ban hành Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh...
 • 14/2021/TT-BVHTTDL (06.12.2021)
  THÔNG TƯ Quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp...
 • 12 /2021/TT-BVHTTDL (25.11.2021)
  THÔNG Tư Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức...

Thư viện Video

Thư viện điện tử Xu thế tất yếu của Hội nhập

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 23114965
Số người đang truy cập: 14