Hoạt động của Sở VHTT

Tổng kết “Đề án tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 – 2021” trong lĩnh vực văn hóa và thể thao
Căn cứ Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 3410/QĐ-UBND ngày 13/12/2019 về Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn tỉnh, trong đó có giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ngành, địa phương. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Văn hóa và Thể thao đã triển khai thực hiện Đề án và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

* Văn bản triển khai

Thực hiện các nhiệm vụ về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), Sở Văn hóa và Thể thao đã xây dựng và triển khai Kế hoạch PCTN hàng năm đến các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc; Kế hoạch số 85/KH-SVHTT ngày 18/6/2021 tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác PCTN trong năm 2021; Kế hoạch số 87/KH-SVHTT ngày 23/6/2021 triển khai thực hiện Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 11/6/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm về công tác nội chính và PCTN, đồng thời ban hành văn bản số 1494/SVHTT-TTr ngày 05/7/2021 về việc thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN. Qua đó kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn và quán triệt các quy định pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực ngành.

* Nội dung tuyên truyền

Nội dung tuyên truyền tập trung vào vào quan điểm, chủ trương của Đảng  và chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN như: Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành; tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và PCTN; quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân trong PCTN; mô hình, kinh nghiệm, gương tiêu biểu về PCTN và đạo đức liêm chính; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; xử lý tham nhũng và hành vi vi phạm pháp luật về PCTN...

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

* Hình thức tuyên truyền

Bám sát nội dung Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021" của Chính phủ và Kế hoạch của UBND tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao thường xuyên tiến hành rà soát, kiện toàn và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật các kỹ năng, nghiệp vụ và kiến thức về công tác PCTN nhằm nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên.

 Trang Thông tin điện tử Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, tập san ngành thường xuyên cập nhật, đăng tải các bài viết có nội dung tuyên truyền, phổ biết giáo dục pháp luật trong lĩnh vực văn hóa và thể thao cũng như tuyên truyền quy định về PCTN. Đây là một trong những kênh tuyên truyền hiệu quả, tiết kiệm và phù hợp bối cảnh phòng, chống dịch Covid - 19 trong giai đoạn hiện nay.

 Ngoài các hình thức tuyên truyền nêu trên, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức quán triệt, phổ biến các quy định pháp luật về PCTN trong các cuộc họp cơ quan, lồng ghép tuyên truyền trong các hội nghị, hội thảo chuyên ngành; tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề về PCTN trong toàn ngành tại Trung tâm Văn hóa – Nghệ thuật tỉnh thu hút hơn 200 lượt người tham gia; biên soạn bộ câu hỏi và đáp án trả lời các quy định pháp luật về PCTN và triển khai đến các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

 Hoạt động lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật PCTN thông qua các hoạt động chuyên môn, qua công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện thường xuyên nhằm đảm bảo thực hiệm nghiêm túc các quy định pháp luật về PCTN.

* Kết quả đạt được

Công tác PCTN được Sở Văn hóa và Thể thao xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp thiết và thường xuyên. Do đó, công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện các quy định pháp luật về PCTN luôn được quan tâm, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và kịp thời, nhất là việc triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 – 2021" đã mang lại những kết quả tích cực, đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, thiết thực và phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan; phương thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện đa dạng, linh hoạt, hiệu quả.

Thông qua việc thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 – 2021" đã góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính; xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về PCTN trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Về cơ bản đến tháng 11/2021, các tiêu chí cụ thể về PCTN trong lĩnh vực ngành đều đạt so với mục tiêu đề ra như:

 100% báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trong lĩnh vực văn hóa và thể thao được tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong lĩnh vực ngành được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng dưới các hình thức; 90% người lao động tại doanh nghiệp, cơ sở hoạt động, kinh doanh dịch vụ văn hóa và thể thao được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng…

 Đã từng bước hình thành văn hóa minh bạch, giải trình của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhận thức rõ hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ là vi phạm pháp luật và trái đạo đức, lương tâm, trách nhiệm, cần lên án mạnh mẽ để xây dựng mối quan hệ lành mạnh giữa cán bộ, công chức, viên chức với người dân, củng cố vững chắc đạo đức, hành vi chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức và người dân.

Nhìn chung, Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019 – 2021" đã được triển khai sâu rộng trong toàn ngành văn hóa và thể thao, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao ngày càng nâng cao. Trong giai đoạn thực hiện Đề án, toàn ngành không có trường hợp nào vi phạm quy định về PCTN bị xử lý.

 

                                                                                Lều Thị Út
                                                                         (Thanh tra Sở VH&TT)

 


Văn Bản Mới

 • 3279/QĐ-BVHTTDL (15.12.2021)
  QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn...
 • 15/2021/TT-BVHTTDL (14.12.2021)
  THÔNG TƯ Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền...
 • 3196/QĐ-BVHTTDL (13.12.2021)
  Quyết định ban hành Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh...
 • 14/2021/TT-BVHTTDL (06.12.2021)
  THÔNG TƯ Quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp...
 • 12 /2021/TT-BVHTTDL (25.11.2021)
  THÔNG Tư Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức...

Thư viện Video

Thư viện điện tử Xu thế tất yếu của Hội nhập

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 23114939
Số người đang truy cập: 16