Lịch công tác

Lịch công tác tuần (từ ngày 21/6/2021 đến ngày 25/6/2021)

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO

Thứ ngày

Thời  gian

Nội dung

Ban
Giám đốc

Thành phần
mời  họp

Đơn vị

chuẩn bị

Địa điểm

Ghi chú

Thứ hai

21/6/2021

14h00

Họp nghe báo cáo maket lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập tỉnh

BGĐ

P.QLVH&DSVN;
TT.VH-NT, Đoàn CMN,
Thư viện tỉnh

TT.VH-NT

Phòng họp
(tầng 4

 

Thứ ba

22/6/2021

08h30

Họp nghe báo cáo:
-  Đề án Phát triển TTTTC giai đoạn 2021-2026;
-  Quy chế quản lý, sử dụng HLV, VĐV Tỉnh;
-  Kế hoạch mua sắm trang thiết bị TDTT;
-  Quản lý sử dụng cơ sở 15 Lê Lợi, TP.Vũng Tàu

GĐ Trung
PGĐ Dũng

P.QLTDTT, P.KH-TC;
TT.HL&TĐ TDTT

TT.HL&TĐ TDTT

Phòng họp
(tầng 4)

 

08h30

Dự họp nghiên cứu, góp ý dự thảo Báo cáo sơ kết 05 năm  thực hiện Chỉ thị 52-CT/TU của Ban Bí thư (khóa XI)

PGĐ Hồng

 

P.QLVH&DSVH

Ban Dân vận TU

 

15h30

Dự hop thông qua Kế hoạch hành động thực hiện QĐ số 149/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh

GĐ Trung

 

 

UBT(301)

 

Thứ tư

23/6/2021

08h30

Nghe Đơn vị tư vấn báo cáo quy hoạch 1/500 Học viện Bóng đá tại xã Lộc An

GĐ Trung
PGĐ Dũng

P.KH-TC, P.QLTDTT;
Đơn vị tư vấn

P.KHTC

Phòng họp
(tầng 4)

 

14h00

Dự họp nghe báo cáo dự thảo Đề  án chuyên đề IPv6 trong hạ tầng mạng lưới, dịch vụ của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh BR-VT giai đoạn 2020 - 2033

PGĐ Dũng

 

 

UBT(301)

 

Thứ năm

24/6/2021

08h00

Dự họp BCS Đảng UBND Tỉnh và Thường trực UBND tỉnh:

-   Nghe báo cáo tiến độ chuẩn bị kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập tỉnh (ND 1);

-   Nghe báo cáo nhiệm vụ quy hoạch chung huyện Côn Đảo (ND 4);

-   Nghe báo cáo thực hiện Chương trình quảng bá du lịch tỉnh trên mạng tin tức truyền hình cáp CNN giai đoạn 2021-2025 (ND 5);

-   Thông qua tờ trình về Quy định việc xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về PCCC được đưa vào sử dụng trước khi Luật PCCC có hiệu lực từ ngày 04/10/2001 (ND 8)

 

 

GĐ Trung

 

 

 

PGĐ Hồng

 

 

UBT (301)

 

Thứ sáu

25/6/2021

08h30

Dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021 Đoàn ĐBQH Khóa XIV tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

PGĐ Hồng

 

 

TTHN (HT B)

 

08h30

Nghe Sở KHCN báo cáo Chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh BR-VT giai đoạn 2021 - 2025

PGĐ Dũng

 

 

UBT (302)

 

14h30

Bàn giao xe ô tô (BKS: 72A-001.98) cho Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch

 

 VP Sở, P.KHTC,
Sở Tài chính, TT.XTĐTTML

 

Phòng họp
(tầng 4)

 

Thứ bảy

26/6/2021

17h00

Kiểm tra việc chấp hành các biện pháp phòng chống dịch Covid trên địa bàn TP. Bà Rịa, huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ

 

Thanh tra Sở

Thanh tra Sở

TP.Bà Rịa,
H.Long Điền,
H. Đất Đỏ

VP bố trí xe

 

                    Ghi chú:    - Lịch công tác được đăng tải lên Website của Sở VHTT tại địa chỉ: sovhtt.baria-vungtau.gov.vn

                                       - Các cuộc họp giữa Sở và đơn vị, căn cứ lịch công tác tuần thay cho thư mời.                                                                                                                                                                                                            CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

                                                                                                                        Phạm Vũ Anh Thy