Nếp sống - Gia đình

Hội nghị triển khai các văn bản xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình năm 2018
Nắm bắt chủ trương của Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác xây dựng nếp sống văn hóa và Gia đình, sáng ngày 01/11/2018, tại Hội trường B trung tâm Hội nghị tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình năm 2018. Số lượng tham gia lớp tập huấn khoảng 300 người là lãnh đạo, cán bộ Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố Bà Rịa, lãnh đạo UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và cán bộ văn hóa – xã hội các xã, phường thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị 

Tại Hội nghị các học viên được nghe Ông Phạm Hoàng Long – Phó trưởng Phòng xây dựng nếp sống văn hóa và Gia đình triển khai về các văn bản như:  Thông tư 07/2017/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quy định việc thu thập báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh; Nghị Định 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 về quy định xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa","Ấp văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa"; Quyết định 4843/QĐ-BVHTTDL ngày 08/12/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình". Đây là những quy định mới về công tác xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình để triển khai thực hiện tại cơ sở.  

Các đồng chí học viên tham dự Hội nghị

Hiện nay, việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở nhất là Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" vẫn còn những khó khăn, tồn tại nhất định, các danh hiệu văn hóa chưa đi vào thực chất, tình trạng bạo lực gia đình còn diễn biến phức tạp, các giá trị truyền thống trong gia đình ngày càng mai một. Vì vậy, Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành các quy định về xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện. Với những kiến thức được trang bị trong Hội nghị này sẽ được các cán bộ làm công tác văn hóa ở cấp huyện và cấp xã triển khai thực hiện tốt.

Lưu Hạnh


Văn Bản Mới

 • 36/2018/QH14 (20.11.2019)
  Luật Phòng chống tham nhũng
 • 2973/BTTTT-CATTT (07.09.2019)
  Hướng dẫn triển khai hoạt động giám sát ATTT trong cơ quan, tổ chức...
 • 21/2019/QĐ-UBND (06.08.2019)
  Quyết định về việc ban hành quy chế Quản lý hoạt động Karaoke, vũ...
 • 30/2019/NQ-HĐND (18.07.2019)
  Nghị quyết quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức,...
 • 30/2019/NQ-HĐND (18.07.2019)
  Nghị quyết Ban hành quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC trên...

Thư viện Video

Thư viện điện tử Xu thế tất yếu của Hội nhập

Ca khúc hay

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

 

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 7674611
Số người đang truy cập: 55