Cơ cấu tổ chức

Thông tin đơn vị

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
 
Địa chỉ: Sở Văn hóa và Thể thao, Số 01, đường Phạm văn Đồng, P.Phước Trung, TP.Bà Rịa, tỉnh BR-VT
Điện thoại: 02543.3859289
Fax:02543.510628
 

 1. Cơ cấu tổ chức:

         Phòng Kế hoạch - Tài chính có 05 công chức, gồm: 01 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng (kiêm kế toán trưởng) và 03 chuyên viên.

 2. Chức năng

           2.1.  Là phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Văn hóa và Thể thao chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở. Phòng thực hiện chức năng tham mưu xây dựng kế hoạch phát triển sự nghiệp Văn hoá, Thể thao và Gia đình;

          2.2. Thực hiện nghiệp vụ quản lý các nội dung kế hoạch, quy hoạch, đầu tư, đề án, chương trình mục tiêu, thống kê, tài chính và tài sản của toàn ngành; quản lý tài chính cơ quan Sở. Hướng dẫn, kiểm tra các phòng chuyên môn nghiệp vụ và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sử dụng ngân sách do HĐND, UBND tỉnh giao hàng năm và huy động các nguồn lực nhằm tăng cường cơ sở vật chất trong toàn Ngành đáp ứng nhiệm vụ được giao.

 3. Nhiệm vụ

          3.1. Tham mưu lãnh đạo Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm, các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực quản lý của Sở phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và quy hoạch phát triển ngành của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Tổ chức công bố quy hoạch sau khi được phê duyệt;

          3.2. Tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án thuộc lĩnh vực quản lý của Sở sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt;

          3.3. Thực hiện công tác thống kê về lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình. theo quy định của nhà nước;

          3.4. Phối hợp nghiên cứu, tham mưu lãnh đạo Sở đề xuất Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành và tổ chức hướng dẫn thực hiện những chủ trương, cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư, công tác xã hội hóa trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình;

          3.5. Theo dõi, tổng hợp công tác nghiên cứu khoa học và việc triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học của ngành; phối hợp với các phòng, ban, đơn vị góp ý chương trình, kế hoạch, đề án chung của ngành;

          3.6. Phối hợp các đơn vị liên quan thẩm định, tham gia thẩm định, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện các dự án đầu tư về văn hóa, thể dục thể thao và gia đình. Tham mưu thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư hoặc điều hành tỉnh;

          3.7. Lập kế hoạch thu chi ngân sách cho toàn ngành; phối hợp với cơ quan tài chính điều hành ngân sách của ngành, gồm: dự toán, quyết toán và chấp hành ngân sách;

           3.8. Trực tiếp thực hiện công tác kế toán tài chính, các khoản kinh phí phát sinh tại cơ quan Sở;

           3.9. Tham gia quản lý công tác xây dựng cơ sở vật chất của ngành; theo dõi, quản lý tài sản, trang thiết bị, phương tiện làm việc của Sở;

          3.10. Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xây dựng và kiểm tra thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ;

         3.11. Tham mưu hướng dẫn, kiểm tra hoạt động nghiệp vụ và thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc theo quy định của pháp luật;

         3.12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

Lãnh đạo đơn vị
Email: thangpv@@sovhtt.baria-vungtau.gov.vn - Điện thoại: 0902.340165
1. Phạm Việt Thắng  Trưởng phòng   
2. Hoàng Thị Bích Phó Trưởng phòng  
   
Email:bichht@sovhtt.baria-vungtau.gov.vn - Điện thoại: 0977.999891