Cơ cấu tổ chức

Thông tin đơn vị

PHÒNG QUẢN LÝ VĂN HÓA VÀ DI SẢN VĂN HÓA
 
Địa chỉ: Sở Văn hóa và Thể thao, Số 01, đường Phạm Văn Đồng, P.Phước Trung, TP.Bà Rịa, tỉnh BR-VT
Điện thoại: 0254.3857064
Fax: 0254.3510628
Email: 

    1. Cơ cấu tổ chức:

          Phòng Quản lý Văn hóa và Di sản văn hóa có 08 công chức, gồm: 01 Trưởng phòng, 02 Phó Trưởng phòng và 05 chuyên viên (trong đó có 01 công chức biệt phái sang bộ phận Một cửa tập trung cấp tỉnh).

     2. Chức năng

        2.1. Là phòng chuyên môn thuộc Sở Văn hóa và Thể thao, thực hiện chức năng tham mưu trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực văn hóa, di sản văn hóa (vật thể và phi vật thể)  và hướng dẫn, triển khai tổ chức các hoạt động văn hóa, di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh;

         2.2. Tham mưu cho Ban giám đốc dự thảo quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về văn hóa, di sản văn hóa .

       3. Nhiệm vụ

          3.1.Về Di sản văn hóa:

         a)  Tổ chức thực hiện quy chế, giải pháp huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa ở địa phương sau khi được phê duyệt;

         b) Tổ chức nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê và lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể ở địa phương; cấp giấy phép nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài;

        c)  Quản lý, hướng dẫn tổ chức các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, lễ hội truyền thống, tín ngưỡng gắn với di tích, nhân vật lịch sử ở địa phương;

        d) Tổ chức kiểm kê, lập danh mục, lập hồ sơ xếp hạng Di tích lịch sử - Văn hóa và danh lam thắng cảnh ở địa phương;

        e)  Thỏa thuận chủ trương lập dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật; thẩm định dự án,b áo cáo kinh tế - kỹ thuật; thỏa thuận thiết kế bản vẽ thi công bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích cấp tỉnh ở địa phương; hướng dẫn, tổ chức thực hiện tu sửa cấp thiết và các dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích thuộc địa phương quản lý sau khi được phê duyệt;

         f)   Thẩm định dự án cải tạo, xây dựng các công trình nằm ngoài khu vực bảo vệ di tích cấp tỉnh ở địa phương có khả năng ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường của di tích;

         g)  Tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn thủ tục, trình cấp có thẩm quyền cấp giấy phép thăm dò, khai quật khảo cổ, khai quật khẩn cấp; theo dõi, giám sát việc thực hiện nội dung giấy phép khai quật ở địa phương;

         h) Thẩm định hiện vật và hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia của bảo tàng cấp tỉnh, ban  hoặc trung tâm quản lý di tích, bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật ở địa phương;

         i)    Tổ chức việc thu nhận, bảo quản các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia do tổ chức, cá nhân giao nộp và thu giữ ở địa phương theo quy định của pháp luật; tổ chức đăng ký và quản lý di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; cấp chứng chỉ hành nghề đối với chủ cửa hàng mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; cấp giấy phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích quốc gia, di tích cấp tỉnh, bảo tàng cấp tỉnh và sở hữu tư nhân ở địa phương; cấp, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật của cơ sở giám định cổ vật tại địa phương;

         j)    Xác nhận điều kiện đối với việc thành lập bảo tàng cấp tỉnh và điều kiện được cấp giấy phép hoạt động đối với bảo tàng ngoài công lập ở địa phương.

         3.2.Về nghệ thuật biểu diễn:

          a)  Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy hoạch các đơn vị nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi quản lý của địa phương phù hợp với quy hoạch phát triển ngành nghệ thuật biểu diễn theo quy định của pháp luật;

           b)  Tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn về nghệ thuật biểu diễn do địa phương tổ chức trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

           c)   Thẩm định, cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương:

            -  Nhà hát, Đoàn nghệ thuật; Nhà Văn hóa; Trung tâm Văn hóa, Thể thao;

            -  Doanh nghiệp có chức năng tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang;

           -  Hội văn học, nghệ thuật; cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật;

          -  Cơ quan phát thanh, cơ quan tuyền hình; nhà hát, đoàn nghệ thuật thuộc lực lượng vũ trang (trường hợp tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang nhằm mục đích kinh doanh)

         d)  Tiếp nhận thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương;

          e)   Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, trình UBND tỉnh cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn, cấp giấy phép cho tổ chức thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật trình diễn thời trang tại địa phương, cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vị địa phương;

         f)    Tổ chức thực hiện việc cấp thẻ hành nghề cho nghệ sỹ, cho người mẫu lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn theo quy định của pháp luật;

        g)  Cấp giấy phép phê duyệt nội dung, cấp nhãn kiểm soát bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu. 

        3.3.Về điện ảnh:

        a)  Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động chiếu phim tại rạp, chiếu phim lưu động phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội, đối ngoại, phục vụ thiếu nhi, đồng bào dân tộc, công nhân các khu công nghiệp và lực lượng vũ trang;

      b) Làm nhiệm vụ thường trực Hội đồng thẩm định kịch bản văn học đối với việc sản xuất phim đặt hàng từ ngân sách nhà nước, Hội đồng thẩm định phim cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về điện ảnh;

       c)  Cấp, thu hồi giấy phép phổ biến phim phóng sự, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình, phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu;

        d) Cấp, thu hồi giấy phép phổ biến phim truyện do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu theo quy định của pháp luật về điện ảnh;

        e)  Phối hợp Thanh tra Sở kiểm tra việc phổ biến phim ở rạp, phim chiếu lưu động, phim phát trên các phương tiện khác tại các điểm hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí công cộng; Hướng dẫn tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quy định về kinh doanh băng đĩa phim và các hoạt động điện ảnh khác ở địa phương.

        3.4.Về mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm:

          a)  Tổ chức thực hiện các hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm quy mô cấp tỉnh;

           b) Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, trình UBND tỉnh cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật, cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng, cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc theo quy định của pháp luật;

            c)  Cấp giấy phép triển lãm nhiếp ảnh theo quy định của pháp luật; cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ;

            d) Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật quy mô cấp tỉnh; tiếp nhận đăng ký tổ chức thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh; tiếp nhận đăng ký các triển lãm khác thuộc phạm vi quản lý của ngành văn hóa và thể thao theo quy định của pháp luật;

           e)  Quản lý hoạt động mua bán, trưng bày, sao chép tác phẩm mỹ thuật tại địa phương;

          3.5.Về quyền tác giả, quyền liên quan:

           a)  Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan ở địa phương theo quy định của pháp luật;

           b) Tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về cung cấp, hợp tác, đặt hàng, sử dụng và đảm bảo quyền tác giả đối với tác phẩm, quyền liên quan đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng và chế độ nhuận bút, thù lao cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan ở địa phương;

          c)  Thẩm định quyền tác giả, quyền liên quan khi có tranh chấp theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

         d) Tổ chức tiếp nhận đơn và trả kết quả đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của pháp luật.

         3.6.Về thư viện:

          a)  Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chuyển giao các xuất bản phẩm lưu chiều tại địa phương cho thư viện cấp tỉnh theo quy định của pháp luật;

          b) Hướng dẫn việc đăng ký hoạt động thư viện ở địa phương theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; cấp và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đối với thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng theo quy định của pháp luật;

          c)  Hướng dẫn các thư viện  ở địa phương xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

          3.7.Về quảng cáo:

         a)  Thẩm định, trình UBND cấp tỉnh, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài đặt tại địa phương;

         b) Tiếp nhận và xử lý hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng –rôn; thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo tại địa phương;

         c)  Giúp UBND tỉnh báo cáo định kỳ việc quản lý hoạt động quảng cáo tại địa phương.

        3.8. Về công tác quản lý lễ hội

        a) Tham mưu Giám đốc Sở phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản triển khai các quy định về nghi thức nhà nước về công tác tổ chức Lễ hội;

        b) Hướng dẫn tổ chức và quản lý nhà nước về lễ hội; theo dõi, kiểm tra việc tổ chức lễ hội; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức lễ hội;

        c) Tham mưu UBND tỉnh cấp giấy phép tổ chức lễ hội theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

        3.9.Về Văn hóa quần chúng, văn hóa dân tộc và tuyên truyền cổ động:

        a)  Tổ chức hội thi, hội diễn nghệ thuật quần chúng, thi sáng tác tranh cổ động, cụm cổ động, cung cấp tài liệu tuyên truyền, tranh cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội tại địa phương;

       b) Tham mưu ban hành văn bản quy định, hướng dẫn, tổ chức thực hiện kế hoạch và kiểm tra hoạt động tuyên truyền cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; tham gia hoàn chỉnh quy hoạch hệ thống cổ động trực quan về chính trị; quản lý công tác xã hội hóa trong hoạt động tuyên truyền, cổ động và phát triển sự nghiệp văn hóa;

        c)  Hướng dẫn nội dung tuyên truyền cổ động cho hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở. Thẩm định, tham gia thẩm định và kiểm tra việc thực hiện các nội dung về cấp phép tuyên truyền cổ động trực quan;

        d) Biên soạn, cung cấp tài liệu tuyên truyền, tranh cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của Đảng và Nhà nước;

        e)  Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng và các hoạt động văn hóa khác tại địa phương;

         f)   Hướng dẫn, kiểm tra việc trang trí, sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật.

         3.10. Về thiết chế văn hóa cơ sở

        a.  Hướng dẫn, tổ chức thực hiện quy hoạch thiết chế văn hóa cơ sở ở địa phương sau khi được UBND tỉnh phê duyệt;

        b.  Hướng dẫn xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở ở địa phương trên cơ sở quy định của BVHTTDL;

         c.   Hướng dẫn, tổ chức thực hiện quy hoạch, đề án phát triển hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở đã được Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

           d.  Hướng dẫn và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động tuyên truyền cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và quy hoạch hệ thống cổ động trực quan tại địa phương;

            e.   Hướng dẫn, kiểm tra, cấp giấy phép hoạt động karaoke, vũ trường; quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, trò chơi điện tử không nối mạng và vui chơi giải trí nơi công cộng tại địa phương (theo Điều 2, mục 11, h, quy định tại Thông tư liên tịch 07).

            3.11.  Về thực hiện chính sách văn hóa dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng

             a) Tham mưu Giám đốc Sở tổ chức thực hiện quy chế phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về chính sách văn hóa dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng;

             b) Phối hợp với các đơn vị liên quan và địa phương trong công tác hướng dẫn tuyên truyền và các hoạt động về tôn giáo, tín ngưỡng;

             c. Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện chính sách văn hóa dân tộc, bảo tồn, phát huy, phát triển các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của cộng đồng các dân tộc cư trú tại địa phương.

             3.12.Về Văn học:

            a)  Tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách về hoạt động văn học ở địa phương theo quy định của pháp luật;

            b) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra hoạt động văn học ở địa phương theo quy định của pháp luật.

           3.13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

  Lãnh đạo đơn vị
1 Lưu Thị Hạnh Trưởng phòng