Cơ cấu tổ chức

Thông tin đơn vị

PHÒNG XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HOÁ VÀ GIA ĐÌNH
 
Địa chỉ: Sở Văn hóa và Thể thao, Số 1 Phạm văn Đồng, P. Phước Trung, Tp.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Điện thoại: 0254.3511437

Fax: 0254.3510628

    1. Cơ cấu tổ chức:

     Phòng Xây dựng Nếp Sống Văn hóa và Gia đình có 04 công chức, gồm: 01 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và 02 chuyên viên.

     2. Chức năng

      Là phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Văn hóa và Thể thao, thực hiện chức năng tham mưu quản lý nhà nước về xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gồm các lĩnh vực: nếp sống văn hóa, gia đình và phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn Tỉnh, đồng thời là văn phòng thường trực tham mưu giúp cho lãnh đạo Sở Văn hoá và Thể thao thực hiện nhiệm vụ Thường trực Ban chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" của Tỉnh.

      3. Nhiệm vụ

3.1. Về phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

a). Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể chỉ đạo và hướng dẫn phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; chịu trách nhiệm là cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh;

b).Tham mưu kế hoạch dài hạn và hàng năm về Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa";

c). Chủ trì thực hiện quy chế phối hợp, chương trình phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể theo chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; tham mưu hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt ban hành;.

d). Hướng dẫn tổ chức thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" cấp tỉnh. Thực hiện nhiệm vụ Thường trực Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" của tỉnh;

e). Tham mưu ban hành văn bản quy định, hướng dẫn việc xây dựng các danh hiệu văn hóa của Phong trào;

f).Tham mưu công tác rà soát, kiểm tra, thẩm định, đánh giá việc thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tại cơ sở;

g).Tham mưu thực hiện Đề án "Phát triển văn hóa nông thôn".

3.2.Về xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị

a) Tham mưu các quy định, chính sách, kế hoạch dài hạn theo từng giai đoạn và hàng năm về xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị và tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi được UBND tỉnh phê duyệt;

b) Tham mưu Giám đốc Sở tổ chức thực hiện quy chế phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương theo chỉ đạo của UBND tỉnh;

d) Tham mưu triển khai các hoạt động tuyên truyền về xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị;

e).Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới; việc tang.

3.3. Về công tác Gia đình

a) Tham mưu các chương trình, kế hoạch dài hạn và hàng năm về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình;

b) Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo quyền bình đẳng giới trong gia đình và phòng, chống bạo lực trong gia đình;

c) Tuyên truyền, giáo dục giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình truyền thống Việt Nam;

d) Tham mưu xây dựng và nhân rộng các mô hình về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn thành phố;

đ) Tổ chức thu thập, lưu trữ thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình;

e) Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình theo quy định của pháp luật;

g) Cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình, giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; cấp thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình, thẻ nhân viên tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình;

h) Tham mưu cho giám đốc Sở công tác phối hợp liên ngành trong công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình; tham gia các hoạt động phối hợp liên ngành trong các lĩnh vực: dân số, kế hoạch hoá gia đình, trẻ em, phụ nữ, bình đẳng giới, giảm nghèo, nông dân, y tế…;

i. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức, Cán bộ văn hóa cơ sở, cán bộ làm công tác gia đình huyện,thành phố; phường, xã, thị trấn về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách;

J. Giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các hội, tổ chức phi chính phủ trên địa bàn tỉnh thuộc lĩnh vực công tác được phân công phụ trách;

k. Tham mưu cho giám đốc Sở đối với hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh.

3.9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

Lãnh đạo đơn vị

  Lưu Thị Hạn Trưởng phòng

Email:hanhlt@sovhtt.baria-vungtau.gov.vn - Điện thoại: 0918.856.167

  Hoàng Thị Trang Phượng Phó Trưởng phòng

Email:phuonghtt@@sovhtt.baria-vungtau.gov.vn - Điện thoại: 0386.118.618