Số liệu thống kê

Số liệu thống kê 9 tháng đầu năm 2013
TT
Nội dung hoạt động
 ĐVT
KH
2013
Thực hiện  9 tháng đầu năm
% So với KH 2013
I
Công tác thanh, kiểm tra
 
 
 
 
A
Thanh Tra Sở kiểm tra
Lần
 
196
 
 
Trong đó :
 
 
 
 
 
Ban hành QĐ xử phạt hành chính
Lượt
 
31
 
 
Số tiền nộp kho bạc
Đồng
 
179.500.000
 
 
Tịch thu đĩa không tem nhãn
Đĩa
 
1.029
 
B
Các huyện kiểm tra
Lượt
 
997
 
 
Trong đó:
 
 
 
 
 
Ban hành QĐ xử phạt hành chính
Lượt
 
103
 
 
Số tiền nộp kho bạc
Đồng
 
284.850.000
 
 
Tịch thu đĩa không tem nhãn
Đĩa
 
1.050
 
II
Hoạt động tuyên truyền,
 Thông tin lưu động
 
 
 
 
A
Trung tâm văn hóa tỉnh
 
 
 
 
1
Pano
M2
 
1.707
 
2
Băng rôn
M
 
1.269
 
3
Cờ các loại
 
1.955
 
4
Tuyên truyền lưu động:
-Biểu diễn Chương trình tuyên truyền lưu động
- Phát thanh xe loa lưu động + tại chỗ
 
buổi
giờ
 
 
 
 
70
350
 
B
TT.Phát hành phim và Chiếu bóng
Buổi
 
 
 
 
+ Phục vụ đồng bào vùng sâu vùng xa
Buổi
 
608
 
C
Các huyện, thị, thành phố
 
 
 
 
1
Pano
M2
 
11.124
 
2
Băng rôn
M
 
54.277
 
3
Cờ các loại
 
57.218
 
4
Tuyên truyền lưu động + lưu động
Giờ
 
20.134
 
III
Họat động văn hóa văn nghệ
 
 
 
 
A
Trung tâm văn hóa tỉnh
 
 
 
 
1
Số buổi biểu diễn văn nghệ
Buổi
 
16
 
 
Lượt người xem
Lượt
 
10.746
 
2
Tổ chức triển lãm, Hội thi, liên hoan,
Cuộc
 
16
 
 
Lượt người xem
lượt
 
13.290
 
3
Tham gia liên hoan khu vực
Cuộc
 
02
 
B
Đoàn ca múa nhạc
 
 
 
 
1
Xây dựng chương trình mới
C. trình
 
01
 
2
Số buổi biểu diễn
Buổi
 
119
 
3
Lượt người xem
Lượt
 
285.000
 
C
Đoàn Rối nước
 
 
 
 
 
Số buổi biểu diễn
Buổi
 
1.801.000
 
 
Lượt người xem
Lượt
 
90.855
 
D
Các huyện thị thành phố
 
 
 
 
1
Số buổi biểu diễn văn nghệ
Buổi
 
352
 
2
Lượt người xem
Lượt
 
119.916
 
3
Tổ chức Triển lãm, Hội thi, Liên hoan
Lần
 
49
 
IV
Hoạt động thư viện
 
 
 
 
1
Thư viện cấp tỉnh
 
 
 
 
 
+ Phục vụ bạn đọc (người)
Lượt
 
221.190
 
 
+ Lượt sách ,báo lưu hành, phục vụ
Bản
 
470.469
 
 
+ Số thể cấp mới
Cái
 
1.114
 
 
+ Trưng bày, triển lãm
Lần
 
04
 
2
Thư viện cấp huyện, Thị ,Thành phố
 
 
 
 
 
+ Phục vụ bạn đọc
Lượt
 
896.883
 
 
+ Lượt sách ,báo lưu hành, phục vụ
Bản
 
2.325.472
 
 
+ Số thể cấp mới
Cái
 
2.916
 
3
Thư viện cấp xã
 
 
 
 
 
+ Phục vụ bạn đọc
Lượt
 
1.153.770
 
 
+ Lượt sách ,báo lưu hành, phục vụ
Bản
 
2.278.868
 
 
+ Số thể cấp mới
Cái
 
309
 
V
Hoạt động bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc
 
 
 
 
 
Sưu tầm tài liệu hiện vật
Tài liệu
 
184
 
 
Bảo tàng và các di tích trong toàn tỉnh đón và phục vụ
Lượt
 
355.930
 
 
Trong đó:- Bảo tàng tỉnh và Di tích Long Phước đón và phục vụ
Lượt
 
287.626
 
 
 - BQL Di tích Côn Đảo đón và phục vụ
Lượt
 
68.304
 
VI
Công tác gia đình
 
 
 
 
 
Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa
%
93 *
 
 
 
Tỷ lệ k.phố thôn ấp đạt chuẩn v. hóa
%
90 *
 
 
 
- Tỷ lệ xã phường đạt chuẩn văn hóa
%
51,2 *
 
 
VII
Họat động thể dục thể thao
 
 
 
 
1
Tỷ lệ đạt chuẩn gia đình thể thao
%
38,62 *
 
 
2
Số giải thể thao quần chúng
giải
51 *
36
70,58
3
Số huy chương thể thao thành tích cao
Huy chương
234 *
211
90,17
 
Trong đó :
 
 
 
 
 
- Cấp quốc gia
Huy chương
106 *
120
113,2
 
- Cấp quốc tế
Huy chương
09 *
02
22,22
 
- Cấp Khu vực
Huy chương
119*
89
74,78
VIII
Du lịch
 
 
 
 
 
+ Doanh thu dịch vụ du lịch:
Trong đó doanh thu thuần từ dịch vụ lữ hành
Tỷ đồng
Tỷ đồng
 
461,4 *
2.533,134 431,039
 
93
 
+ Lượt khách
lượt
12.127 *
11.228.934
92
 
Trong đó:
 
 
 
 
 
- Khách quốc tế
lượt
450.000 *
423.596
94
 
- Khách trong nước
lượt
11.677.000*
10.805.338
92
 

 

     Ghi chú(*) là chỉ tiêu pháp lệnh theo quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 18/12/2012 của UBND tỉnh BR-VT.

Văn Bản Mới

 • 04/2021/NQ-HĐND (17.08.2021)
  Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ đối với...
 • 78/NQ-HĐND (17.08.2021)
  Nghị quyết về phê duyệt Đề án Thể thao thành tích cao tirnnh BR-VT...
 • 19/2021/QĐ-TTg (26.05.2021)
  Quyết định số 19/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định về...
 • 52/TB-VPCP (23.03.2021)
  Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá...
 • 127/QĐ-TTg (26.01.2021)
  Ban hành chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng...

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 21458269
Số người đang truy cập: 11

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân