Thông báo

Về việc sửa đổi, bổ sung Thể lệ Cuộc thi sáng tác khẩu hiệu (Slogan) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

 

UBNDTỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
BAN TỔ CHỨC CUỘC THI
SÁNG TÁC KHẨU HIỆU TỈNH BR-VT

Số: 46 /TB-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 08 tháng 5 năm 2018

 

 

THÔNG BÁO

Về việc sửa đổi, bổ sung Thể lệ Cuộc thi
sáng tác khẩu hiệu (Slogan) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

 
 

 

 

                      Kính gửi:

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố;
- Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố;
- Hội Văn học nghệ thuật các tỉnh, thành phố;
- Hội Mỹ thuật Việt Nam;
- Hội Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Hội Văn học Nghệ thuật;
- Hội Kiến trúc tỉnh;
- Hội Khoa học Lịch sử tỉnh;
- Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu;
- Trung tâm Văn hóa tỉnh;
- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố.

 

Ngày 03/4/2018, Sở Văn hóa và Thể thao - Phó Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi đã gửi thông báo phổ biến thể lệ Cuộc thi sáng tác khẩu hiệu (slogan) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến quý cơ quan và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Sau một thời gian phát động Cuộc thi, Ban tổ chức đã nhận được một số tác phẩm, tuy nhiên các tác giả sáng tác khẩu hiệu kèm theo logo mới cho tỉnh Rịa-Vũng Tàu; do đó, để tránh sự hiểu nhầm và tạo điều kiện thuận lợi, khích lệ mọi ý tưởng sáng tạo của các tác giả trong cả nước biết, tham gia thi sáng tác khẩu hiệu (slogan) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Ban tổ chức Cuộc thi thống nhất làm rõ, sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Thể lệ Cuộc thi sáng tác khẩu hiệu (slogan) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cụ thể:

1.Tại mục nội dung, phần III yêu cầu đối với tác phẩm dự thi điểu chỉnh, bổ sung:

 - Dựa vào thế mạnh của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sáng tác khẩu hiệu (slogan) ngắn gọn, dễ nhớ, tạo ấn tượng mạnh, độc đáo, thể hiện được tiềm năng, lợi thế, bản sắc của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

- Thể hiện bằng 02 (hai) bản khác nhau: 01 (một) bản tiếng Việt và 01 (một) bản tiếng Anh.

- Các tác giả tham gia cuộc thi chỉ sáng tác khẩu hiệu (slogan), không sáng tác khẩu hiệu kèm theo logo mới cho tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

2. Để các tác giả có thêm thời gian tim hiểu và tham gia Cuộc thi, Ban tổ chức điều chỉnh:

- Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 02/4/2018 đến hết ngày 30/8/2018.

- Thời gian chấm sơ khảo dự kiến từ ngày 03/9/2018 đến ngày 7/9/2018.

- Thời gian trưng bày lấy ý kiến nhân dân dự kiến từ ngày 10/9/2018 đến ngày 10/10/2018.

- Thời gian chung khảo và trao giải dự kiến từ 14/10/2018 đến ngày 18/10/2018.

Ban Tổ chức Cuộc thi kính đề nghị quý cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm, hỗ trợ phổ biến thông tin về Cuộc thi sáng tác khẩu hiệu (slogan) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến các tổ chức, cá nhân, văn nghệ sĩ trong cả nước biết, tham gia cuộc thi.

Mọi thông tin về Cuộc thi được cập nhật thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng: Báo Bà Rịa-Vũng Tàu; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Cổng thông tin điện tử tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, địa chỉ: http://baria-vungtau.gov.vn; Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, địa chỉ: http://sotttt.baria-vungtau.gov.vn; Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh, địa chỉ:  http://sovhtt.baria-vungtau.gov.vn hoặc liên hệ trực tiếp với Thường trực Ban tổ chức (Sở Văn hóa và Thể thao), địa chỉ: số 01 Phạm Văn Đồng, Phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; điện thoại: 0254 3857064.

Trân trọng!

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr.TU (để báo cáo);
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- BGĐ Sở;
- Lưu: VT, QLVH&DSVH (H).

 

KT.TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
PHÓ BAN THƯỜNG TRỰC

(Đã ký)

Nguyễn Đình Trung
Giám đốc Sở VHTT

 

 


Văn Bản Mới

 • 04/2021/NQ-HĐND (17.08.2021)
  Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ đối với...
 • 78/NQ-HĐND (17.08.2021)
  Nghị quyết về phê duyệt Đề án Thể thao thành tích cao tirnnh BR-VT...
 • 19/2021/QĐ-TTg (26.05.2021)
  Quyết định số 19/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định về...
 • 52/TB-VPCP (23.03.2021)
  Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá...
 • 127/QĐ-TTg (26.01.2021)
  Ban hành chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng...

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 21424018
Số người đang truy cập: 5