Thi đua - Khen thưởng

Hội nghị ký kết giao ước thi đua - Khen thưởng Cụm thi đua Thanh tra chuyên ngành VHTTDL năm 2019
Chiều ngày 04/4/2019, tại tỉnh Gia Lai, Cụm thi đua Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam Bộ đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước Thi đua - Khen thưởng năm 2019 Hội nghị do ông Dương Văn Thủy, Chánh Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai – cụm trưởng cụm thi đua chủ trì.

Quang cảnh hội nghị ký kết thi đua – khen thưởng năm 2019

Trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng và xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành được giao, các đơn vị trong Cụm thi đua 10 tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam Bộ tiến hành hội nghị để thảo luận các nội dung ký kết thi đua như: Thảo luận và thông qua Quy chế hoạt động thi đua của Cụm thi đua; thông qua Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2019; Phát động phong trào thi đua năm 2019; Đăng ký thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2019.

Tiến hành ký kết thi đua – khen thưởng năm 2019

Cụm trưởng cụm thi đua đề nghị các đơn vị thanh tra trong cụm phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2018, thực hiện phong trào thi đua, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước năm 2019. Triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình kế hoạch thanh tra năm 2019 theo đúng quy định pháp luật. Triển khai công tác thi đua, khen thưởng theo đúng quy định của Luật thi đua khen thưởng; kết quả thi đua gắn với thực hiện hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch công tác thanh tra 2019; đề xuất khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thanh tra.

Tại Hội nghị, các đơn vị đã nhất trí cao dự thảo nội dung Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng và phát động phong trào thi đua năm 2019 do đơn vị Cụm trưởng đã xây dựng trên cơ sở thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của lãnh đạo Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại công văn số 26/TTr-HCTH ngày 22/02/2019, đồng thời tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2019./.         

 

Huyền Trang


Văn Bản Mới

 • 04/2021/NQ-HĐND (17.08.2021)
  Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ đối với...
 • 78/NQ-HĐND (17.08.2021)
  Nghị quyết về phê duyệt Đề án Thể thao thành tích cao tirnnh BR-VT...
 • 19/2021/QĐ-TTg (26.05.2021)
  Quyết định số 19/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định về...
 • 52/TB-VPCP (23.03.2021)
  Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá...
 • 127/QĐ-TTg (26.01.2021)
  Ban hành chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng...

Thư viện Video

Thư viện điện tử Xu thế tất yếu của Hội nhập

Ca khúc hay