Thông báo

Thông báo Thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở VHTT

UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO

                            Số: 40 /TB-SVHTT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 12 tháng 4 năm 2021

 

 

THÔNG BÁO
Thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương

Căn cứ Quyết định số 616/QĐ-UBND ngày 15/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc ban hành Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao  năm 2021;

Căn cứ Kế hoạch số 52/KH-SVHTT ngày 07/4/2021 của Sở Văn hóa và Thể thao về việc thi tuyển chức danh quản lý cấp phòng và tương đương.

Sở Văn hóa và Thể thao thông báo thi tuyển chức danh quản lý cấp phòng và tương đương, cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham dự thi

a. Cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và  nằm trong quy hoạch của chức danh thi tuyển đang công tác tại Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

b. Cán bộ, công chức đang công tác trong các sở, ban, ngành, địa phương thuộc tỉnh (không công tác tại Sở Văn hóa và Thể thao) có đủ tiêu chuẩn, điều kiện được quy hoạch chức danh tương đương với chức danh được tuyển chọn.

c. Viên chức đang công tác tại cơ quan đang công tác trong các sở, ban, ngành, địa phương thuộc tỉnh có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để tuyển dụng đặc biệt vào công chức theo quy đinh tại Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010, tại khoản 11 Điều 1 Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018, tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 15/4/2019.

2. Số lượng, vị trí thi tuyển

2.1. Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính

- Số lượng: 01 người

- Tiêu chuẩn:

+ Có lịch sử chính trị, chính trị hiện nay, hồ sơ, lý lịch cá nhân đầy đủ, rõ ràng, được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác nhận.

+ Là đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam.

+ Trong độ tuổi bổ nhiệm theo quy định.

+ Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao (theo giấy chứng nhận sức khỏe của cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 03 tháng, tính từ ngày nộp hồ sơ dự thi)

+ 03 năm liền được cơ quan, đơn vị đang công tác đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

+ Phải được quy hoạch vào chức danh trưởng phòng hoặc chức danh tương đương.

+ Trình độ chuyên môn: Có trình độ từ đại học trở lên, chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Quản lý công.

+ Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

+ Trình độ quản lý nhà nước: Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên hoặc tương đương.

+ Ngoại ngữ: chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương.

+ Tin học: chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

+ Có 05 năm kinh nghiệm trong ngành, lĩnh vực có liên quan.

2.2. Phó Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình

- Số lượng: 01 người

- Tiêu chuẩn:

+ Có lịch sử chính trị, chính trị hiện nay, hồ sơ, lý lịch cá nhân đầy đủ, rõ ràng, được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác nhận.

+ Là đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam.

+ Trong độ tuổi bổ nhiệm theo quy định.

+ Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao (theo giấy chứng nhận sức khỏe của cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 03 tháng, tính từ ngày nộp hồ sơ dự thi)

+ 03 năm liền được cơ quan, đơn vị đang công tác đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

+ Phải được quy hoạch vào chức danh Phó Trưởng phòng hoặc chức danh tương đương.

+ Trình độ chuyên môn: Có trình độ từ đại học trở lên, chuyên ngành Văn hóa Việt Nam, Truyền thống văn hóa, Văn hóa dân tộc thiểu số Việt Nam.

+ Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

+ Trình độ quản lý nhà nước: Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên hoặc tương đương.

+ Ngoại ngữ: chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương.

+ Tin học: chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

+ Có 03 năm kinh nghiệm trong ngành, lĩnh vực có liên quan.

4. Hồ sơ đăng ký dự thi

- Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu);

- Bản khai lý lịch theo mẫu 2A của Ban Tổ chức Trung ương có dán ảnh đóng dấu giáp lai, được cơ quan trực tiếp quản lý cán bộ, công chức, viên chức xác nhận;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền;

- Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp (trong thời hạn 03 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi);

- Bản tự nhận xét quá trình công tác của cá nhân được cơ quan đơn vị đang công tác xác nhận (đến thời điểm dự thi);

- Bản nhận xét, đánh giá công tác 03 năm gần nhất;

- Bản nhận xét, đánh giá của cấp ủy nơi cư trú;

- Văn bản của cơ quan, đơn vị giới thiệu cán bộ tham gia dự thi;

- Văn bản xác nhận trong diện quy hoạch của người dự thi (được cấp có thẩm quyền phê duyệt).

- Quyết định tuyển dụng lần đầu;

- Quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ gần nhất;

5. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 12/4/2021 hết ngày 12/5/2021

6. Địa điểm nhận hồ sơ:

- Văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh, số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa

- Quầy số 9, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh BR-VT, số 04 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa.

7. Thời gian tổ chức thi tuyển:

- Thi viết: ngày 16 tháng 6 năm 2021

- Thi trình bày Đề án: ngày 16 tháng 7 năm 2021

Sở Văn hóa và Thể thao thông báo nhu cầu thi tuyển chức danh quản lý cấp phòng và tương đương đến toàn thể công chức, viên chức đang công tác tại các Sở, Ban, Ngành, địa phương trên toàn tỉnh biết để đăng ký dự tuyển./.

(Đính kèm Kế hoạch số 52/KH-SVHTT ngày 07/4/2021 của Sở Văn hóa và Thể thao, Đơn đăng ký dự thi, Lý lịch mẫu 2a của Ban Tổ chức Trung ương.)

                                 

 

Nơi nhận :
- Các cơ quan hành chính và
đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Ban Giám đốc sở;
- Các phòng chuyên môn thuộc Sở;
- Lưu: VT. (T)

GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

 

Nguyễn Đình Trung

 

 Nội dung  chi tiết và các file biểu mẫu download tại đây


Văn Bản Mới

 • 04/2021/NQ-HĐND (17.08.2021)
  Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ đối với...
 • 78/NQ-HĐND (17.08.2021)
  Nghị quyết về phê duyệt Đề án Thể thao thành tích cao tirnnh BR-VT...
 • 19/2021/QĐ-TTg (26.05.2021)
  Quyết định số 19/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định về...
 • 52/TB-VPCP (23.03.2021)
  Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá...
 • 127/QĐ-TTg (26.01.2021)
  Ban hành chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng...

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 21990156
Số người đang truy cập: 38