Văn bản chỉ đạo điều hành

Sáp nhập Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng vào Trung tâm Văn hóa tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản cho chủ trương về phương án sáp nhập Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng vào Trung tâm Văn hóa tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản cho chủ trương về phương án sáp nhập Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng vào Trung tâm Văn hóa tỉnh.

Theo đó Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các ngành, đơn vị liên quan xây dựng Đề án sáp nhập Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng vào Trung tâm Văn hóa tỉnh, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả và đầy đủ các pháp lý theo quy định hiện hành. 

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, một số chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng không còn phù hợp với nhu cầu thực tiễn của xã hội và trên thực tế đã không còn thực hiện. Nhiệm vụ duy nhất đang thực hiện của Trung tâm là chiếu phim lưu động phục vụ nhiệm vụ chính trị, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, đơn vị cũng gặp khó khăn là không thu hút được người xem. Đồng thời, căn cứ theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biến chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, các địa phương tập trung rà soát, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Trên cơ sở đó, Sở Nội vụ đã kiến nghị UBND tỉnh cho sáp nhập Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng vào Trung tâm Văn hóa tỉnh (cả hai đều là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao). 

Cổng TTĐT BR-VT

(Nguồn công văn số 5436/UBND-VP; Tờ trình số 256/Ttr-SNV)


Văn Bản Mới

 • 04/2021/NQ-HĐND (17.08.2021)
  Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ đối với...
 • 78/NQ-HĐND (17.08.2021)
  Nghị quyết về phê duyệt Đề án Thể thao thành tích cao tirnnh BR-VT...
 • 19/2021/QĐ-TTg (26.05.2021)
  Quyết định số 19/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định về...
 • 52/TB-VPCP (23.03.2021)
  Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá...
 • 127/QĐ-TTg (26.01.2021)
  Ban hành chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng...

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 21464588
Số người đang truy cập: 28