Văn bản chỉ đạo điều hành

Sáp nhập Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng vào Trung tâm Văn hóa tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản cho chủ trương về phương án sáp nhập Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng vào Trung tâm Văn hóa tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản cho chủ trương về phương án sáp nhập Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng vào Trung tâm Văn hóa tỉnh.

Theo đó Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các ngành, đơn vị liên quan xây dựng Đề án sáp nhập Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng vào Trung tâm Văn hóa tỉnh, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả và đầy đủ các pháp lý theo quy định hiện hành. 

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, một số chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng không còn phù hợp với nhu cầu thực tiễn của xã hội và trên thực tế đã không còn thực hiện. Nhiệm vụ duy nhất đang thực hiện của Trung tâm là chiếu phim lưu động phục vụ nhiệm vụ chính trị, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, đơn vị cũng gặp khó khăn là không thu hút được người xem. Đồng thời, căn cứ theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biến chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, các địa phương tập trung rà soát, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Trên cơ sở đó, Sở Nội vụ đã kiến nghị UBND tỉnh cho sáp nhập Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng vào Trung tâm Văn hóa tỉnh (cả hai đều là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao). 

Cổng TTĐT BR-VT

(Nguồn công văn số 5436/UBND-VP; Tờ trình số 256/Ttr-SNV)


Văn Bản Mới

 • 36/2018/QH14 (20.11.2019)
  Luật Phòng chống tham nhũng
 • 2973/BTTTT-CATTT (07.09.2019)
  Hướng dẫn triển khai hoạt động giám sát ATTT trong cơ quan, tổ chức...
 • 21/2019/QĐ-UBND (06.08.2019)
  Quyết định về việc ban hành quy chế Quản lý hoạt động Karaoke, vũ...
 • 30/2019/NQ-HĐND (18.07.2019)
  Nghị quyết quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức,...
 • 30/2019/NQ-HĐND (18.07.2019)
  Nghị quyết Ban hành quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC trên...

Thư viện Video

Thư viện điện tử Xu thế tất yếu của Hội nhập

Ca khúc hay

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

 

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 7674628
Số người đang truy cập: 51