Cơ cấu tổ chức

Thông tin đơn vị

TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ THI ĐẤU TDTT

Địa chỉ: số 100 đường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu

Điện thoại: 02543511673 – 02543592259 – Fax: 3592259

Email:trungtamhltdtdttbrvt@gmail.com; mail công vụ: tthltdtdtt@sovhtt.baria-vungtau.gov.vn

1.Chức năng, Nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị:

1.1 Vị trí chức năng :

- Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT là đơn vị sự nghiệp Nhà nước có thu tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động thường xuyên trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao.

- Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Sở Văn hóa và Thể thao, đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan liên quan đến lĩnh vực hoạt động TDTT. Có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước.

1.2 Nhiệm vụ :

 - Tổ chức thực hiện nhiệm vụ  tuyển chọn, huấn luyện – đào tạo nguồn tài năng thể thao và hình thành các đội tuyển tập huấn, đi thi đấu các giải khu vực, Cụm, quốc gia và quốc tế;

 - Tổ chức thi đấu các giải thể thao cấp tỉnh theo kế hoạch được phê duyệt hàng năm và đột xuất;

 - Quản lý và sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có như Nhà thi đấu, sân vận động Lam Sơn, nhằm phục vụ trọng tâm cho công tác đào tạo, huấn luyện, và thi đấu;

 - Tổ chức quản lý khai thác cơ sở vật chất được giao để tạo nguồn thu và thực hiện quản lý nguồn thu này theo đúng các quy định hiện hành;

 - Tổ chức thực hiện các đề án huấn luyện – đào tạo dài hạn theo chương trình nguồn nhân lực trong đề án quy hoạch ngành TDTT từ năm 2016 và định hướng 2020.

 - Phối hợp với các phòng chức năng thuộc Sở để đề xuất lãnh đạo Sở cử đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài đi đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và tham gia đào tạo bồi dưỡng hướng dẫn viên, trọng tài các lớp cơ sở do chương trình kế hoạch mở lớp của Sở;

- Nghiên cứu ứng dụng các công nghệ khoa học trong công tác đào tạo huấn luyện tài năng thể thao của tỉnh.

 - Hỗ trợ cơ sở vật chất sẵn có trong công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của Sở và các hoạt động khác của các cơ quan, đơn vị, các đoàn thể trong tỉnh mang tính giao lưu liên tịch phục vụ cho công tác hoạt động TDTT;

 - Tham gia hội đồng tuyển chọn, huấn luyện viên - vận động viên của Sở để thực hiện chương trình " Nguồn nhân lực tỉnh" và thực hiện việc tuyển chọn vận động viên tỉnh theo phân cấp của Sở Văn hóa và Thể thao;

- Tổ chức quản lý đội ngũ cán bộ, viên chức, huấn luyện viên, vận động viên theo quy định hiện hành ;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao và Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

2.Cơ cấu tổ chức của đơn vị và chức năng nhiệm vụ của từng tổ chức cấu  thành đơn vị:

2.1 Các phòng ban chuyên môn:

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT có 03 phòng:

+ Phòng Hành chính - Tổ chức
Trần Thị Thúy Hồng - Trưởng phòng
SĐT: 0933303979
Nguyễn Thị Kim Oanh - Phó trưởng phòng
SĐT: 0983211816

+ Phòng Huấn luyện đào tạo
Bùi Ngọc Trung  - Trưởng phòng
SĐT: 0918378152
Lê Công Bình - Phó trưởng phòng
SĐT: 0905422784

              + Phòng Tổ chức thi đấu và khai thác dịch vụ.
                Bùi Khả Tú - Trưởng phòng
                SĐT: 0919831090
                Lê Văn Thiết - Phó trưởng phòng
                SĐT: 0983096115

Ban Lãnh đạo:

STT HỌ, TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI
1

Đặng Văn Cường

Giám đốc

0122.982.8684

2

Nguyễn An Thái

Phó Giám đốc

0909335251

3

Nguyễn Thanh Phong

Phó Giám đốc

0909.730.808