Cơ cấu tổ chức

Thông tin đơn vị

TRUNG TÂM VĂN HÓA NGHỆ THUẬT

1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

1.1 Vị trí, chức năng:

- Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là đơn vị sự nghiệp công lập; chịu sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp của Sở Văn hóa và Thể thao, đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Cục Văn hóa Cơ sở và Cục Điện ảnh thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Trung tâm có chức năng nghiên cứu, thể nghiệm các mẫu hình, phương pháp và hình thức hoạt động văn hóa ở cơ sở, tổ chức hoạt động văn hóa tổng hợp phục vụ các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, giải trí, sáng tạo văn hóa, nghệ thuật và thu nhận thông tin của  nhân dân;

- Trung tâm có chức năng phổ biến - phát hành phim và chiếu phim lưu động; và các dịch vụ có liên quan trong lĩnh vực điện ảnh;

- Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và có tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và giao dịch với các ngân hàng theo quy định của pháp luật.

1.2 Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Xây dựng kế hoạch, chương trình công tác của Trung tâm, chương trình liên kết hỗ trợ các nhà văn hóa, các ngành, đoàn thể quần chúng, các rạp chiếu phim, các công ty sản xuất, phổ biến và phát hành phim, trong thực hành nghiệp vụ chuyên môn, trình Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

- Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao các huyện, thị, thành phố, các đoàn thể và các phong trào văn nghệ quần chúng, cổ động triển lãm trên địa bàn tỉnh; tổng kết các phương pháp công tác tiên tiến, phổ biến hướng dẫn vận dụng các mẫu hình và phương pháp trong nghiệp vụ văn hóa cơ sở;

- Cụ thể hóa các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ của Cục Văn hóa Cơ sở, Cục Điện ảnh phù hợp với địa phương. Biên soạn các chương  trình, tài liệu huấn luyện nghiệp vụ, nội dung tuyên truyền cổ động, chương trình biểu diễn văn nghệ quần chúng, sinh hoạt nhóm sở thích, câu lạc bộ. Biên tập, phổ biến tác phẩm thuộc các loại hình nghệ thuật quần chúng (thơ, ca dao, hò, vè, tấu nói, sân khấu, âm nhạc, hội họa và các loại hình nghệ thuật khác);

- Khai thác, kế thừa phát huy vốn văn nghệ dân gian truyền thống, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Tổ chức các cuộc thi sáng tác, liên hoan, hội diễn nghệ thuật quần chúng, tổ chức các lễ hội truyền thống và hiện đại;

- Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ của các Trung tâm Văn hóa – Thông tin và  Thể thao huyện, thị, thành phố, các hạt nhân phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng, thông tin cổ động, triển lãm ở cơ sở. Mở các lớp năng khiếu về văn hóa – nghệ thuật, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho các đối tượng quần chúng về sáng tạo và hưởng thụ văn hóa - nghệ thuật;

- Tổ chức hoạt động văn hóa tại Trung tâm hoặc lưu động bằng các loại hình văn hóa tổng hợp, để định hướng và nâng cao thị hiếu thẩm mỹ, trình độ cảm thụ văn hóa – nghệ thuật trong nhân dân. Tiếp nhận thông tin mới và đa dạng đáp ứng nhu cầu văn hóa - nghệ thuật của quần chúng;

- Tổ chức khảo sát, tham quan, trao đổi nghiệp vụ, giao lưu văn hóa - văn nghệ quần chúng với các đơn vị có liên quan trong toàn quốc. Tổ chức sinh hoạt các loại hình nhóm sở thích – câu lạc bộ và các hoạt động vui chơi giải trí tại Trung tâm.

- Thực hiện một số dịch vụ văn hóa – nghệ thuật như: thông tin, quảng cáo, triển lãm, chiếu phim…. Liên kết với các cơ quan, đoàn thể quần chúng, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động của Trung tâm, đảm bảo tính giáo dục tư tưởng, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Tăng nguồn thu bổ sung kinh phí cho hoạt động nghiệp vụ và góp phần nâng cao đời sống của cán bộ, viên chức trong đơn vị theo quy định của pháp luật;

- Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động phổ biến - phát hành phim và chiếu phim lưu động thường kỳ, dài hạn và đột xuất, theo chỉ đạo, định hướng của Sở Văn hóa và Thể thao và theo quy định, chính sách của Nhà nước về hoạt động phát hành phim và chiếu phim lưu động;

- Tổ chức chiếu phim lưu động phục vụ nhiệm vụ chính trị và phục vụ không doanh thu các đối tượng chính sách, xã hội và nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, công nhân tại các khu công nghiệp, lực lượng vũ trang…theo quy định của Nhà nước;

- Liên doanh, liên kết với cá nhân, tổ chức trong việc phổ biến - phát hành phim và các tổ chức kinh doanh loại hình dịch vụ, văn hóa, thông tin khác phù hợp với chủ trương tăng cường xã hội hóa các loại hình văn hóa, thông tin phục vụ cộng đồng;

- Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm; quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và các nguồn lực khác được giao, theo quy định của pháp luật và phân cấp của Sở Văn hóa và Thể thao;

- Thực hiện báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất và báo cáo chuyên đề về tình hình hoạt động của Trung tâm với Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Cục Văn hóa Cơ sở và Cục Điện ảnh - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao giao.

Tổng số nhân sự của Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh BR-VT là:59 người, gồm: 47 viên chức và 12 HĐLĐ 68

2. Các phòng, đội chuyên môn nghiệp vụ:

- Phòng Hành chính - Tổng hợp:

Chức năng, nhiệm vụ: Thực hiện những nhiệm vụ về hành chính; tổ chức cán bộ; thi đua, khen thưởng; kế hoạch, tài chính - kế toán; thủ quỹ; kỹ thuật âm thanh –ánh sáng; an ninh – trật tự; lái xe; vệ sinh; dịch vụ tổng hợp.

- Phòng Tuyên truyền, Cổ động và Triển lãm:

Chức năng, nhiệm vụ: Thực hiện những nhiệm vụ về công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, triển lãm, quảng cáo; thực hiện việc vận động, liên kết, phối hợp với các lực lượng xã hội tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị - xã hội, văn hóa và thể thao.Sưu tầm, sáng tác, phát hành makét tranh cổ động, khẩu hiện, tờ tin ảnh, ấn phẩm mỹ thuật. Hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn về công tác tuyên truyền, cổ động, triển lãm. Xây dựng và phát triển các câu lạc bộ, đội, nhóm mỹ thuật, quảng cáo

- Phòng Nghệ thuật Quần chúng.

Chức năng, nhiệm vụ: Thực hiện những nhiệm vụ về văn hóa – văn nghệ quần chúng, phương pháp câu lạc bộ; tổ chức các loại hình văn hóa – nghệ thuật; phối hợp thực hiện các dịch vụ văn hóa và biểu diễn nghệ thuật.

- Phòng Nghiệp vụ Văn hóa thiếu nhi:

Chức năng, nhiệm vụ: Thực hiện những nhiệm vụ về văn hóa – văn nghệ thiếu nhi; xây dựng và hướng dẫn, duy trì và phát triển các câu lạc bộ, đội, nhóm sở thích; tổ chức hoạt động thư viện. Hướng dẫn về nghiệp vụ chuyên môn; kiểm tra, đánh giá hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở trong và ngoài ngành VHTT.

-  Đội Tuyên truyền và Chiếu bóng lưu động:

  Chức năng, nhiệm vụ:

- Thực hiện những nhiệm vụ về tổ chức các chương trình, kế hoạch thông tin, tuyên truyền lưu động, phục vụ các sự kiện chính trị, xã hội, văn hóa, văn nghệ trong toàn tỉnh.

- Thực hiện những nhiệm vụ phổ biến – phát hành phim và chiếu phim lưu động và các dịch vụ trong lĩnh vực chuyên ngành điện ảnh.

- Phối hợp với các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, chính trị xã hội để  tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước thông qua các hoạt động thông tin lưu động và phổ biến các tác phẩm điện ảnh và hoạt động điện ảnh…)

Trụ sở làm việc tại số 147, đường 27/4, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

ĐT: 02543.824747 – 02543.822939 – 02543.822929 - Fax: 3822780

Email: conglyvh@gmail.com

Mail công vụ: ttvhnt@sovhtt.baria-vungtau.gov.vn

Ban Lãnh đạo:

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Phạm Diêm

Giám đốc

0918.581176

2

Trương Công Lý

Phó Giám đốc

0918.498339

3

Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh

Phó Giám đốc

0945.767.977

4

Lương Thanh Tuyến

Phó Giám đốc

0909.386.765