Cơ cấu tổ chức

Thông tin đơn vị

TRUNG TÂM VĂN HÓA TỈNH

1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

   1.    Vị trí, chức năng:

               - Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tinh Bà Rịa - Vũng Tàu (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là dơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa và Thè thao

              - Trung tâm có chức năng: tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chinh sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; thực hiện các nhiệm vụ chinh trị, kinh tế, xã hội của địa phương; tổ chức các hoạt động văn hóa, bôi dưỡng năng khiếu nhằm nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa và giải trí của nhân dân; tổ chức phát hành phim và chiếu bóng.

 - Trung tâm có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng, có trụ sở, kinh phi hoạt động theo quy định của pháp luật

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Xây dựng chươmg trình, kế hoạch công tác hàng năm trình Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đó.

- Nghiên cứu, thể nghiệm mẫu hình nghiệp vụ văn hóa; phổ biến, hướng dẫn vận dụng các mẫu hình và phương pháp công tác tiên tiên ưong nghiệp vụ văn hóa; biên tập và phát hành các tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ cho hộ Ihống thiết chế vãn hỏa cơ sở của địa phương.

- Hướng dẫn, kiểm tra và đánh giá chất lượng hoạt động chuyên môn nghiệp vụ đối vói hệ thống thiêt chế văn hóa cơ sở; liên kêt, phối hợp với thiết chế văn hóa của các ngành và đoàn thể quần chúng trong thực hành nghiệp vụ

- Xây dựng, hướng dẫn, duy trì hoạt động của đội tuyên truyền lưu động, đội văn nghệ quần chúng, nhóm sở thích-câu lạc bộ và các hình thức hoạt động văn hóa, dịch vụ tại chỗ hoặc lưu động để trực tiếp tuyên truyền đến quần chúng ở cơ sở nhằm định hướng, nâng cao trinh độ cảm thụ văn hóa-nghệ thuật và đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

  -  Khai thác, sưu tầm, phát huy các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; tổ chức các cuộc thi sáng tác, liên hoan, hội diễn nghệ thuật quần chúng, hội thi tuyên truyền lưu động, triển lãm, lễ hội truyền thống và hiện đại.

   - Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức của cơ quan và cảc đơn vị văn hóa cơ sở, các hạt nhân phong trào văn hóa, nghệ thuật quần chúng; mở các lớp năng khiêu về văn hóa-nghệ thuật.

- Tổ chức khảo sát, tham quan, trao đổi nghiệp vụ, giao lưu văn hóa, phát triển sự nghiệp vói các đơn vị có liên quan trong toàn quốc và quốc tế.

    -Liên kết với các cơ quan, đoàn thể, cá nhân để tồ chức các địch vụ văn hóa-nghệ thuật, tuyên truyền, triển lãm, quảng cáo, thể thao, du lịch, vui chơi giải trí theo quy định của pháp luật.

     - Xây dựng chương trình, kế hoạch phổ biến, phát hành phim và chiếu phim lưu động định kỳ và đột xuất theo chỉ đạo, định hướng của Sở Vãn hóa và Thể thao và theo quy định của nhà nước.

- Tổ chức chiếu phim lưu động phục vụ nhiệm vụ chính trị, các đối tượng chính sách và nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, công nhân tại các khu công nghiệp, lực lượng vũ trang...theo quy định của nhà nước.

- Liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong việc phổ biến, phát hành phim và tổ chức kinh doanh các loại hình dịch vụ văn hóa. thông tin khác phù hợp với quy định của pháp luật.

- Quản lý tổ chức bộ máy, hiên chế, thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm; quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và cơ sở vật chất khác của Trung tâm theo quy dịnh của pháp luật.

-  Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về hoạt động của Trung tâm với Sở Văn hóa và Thể thao, các cơ quan liên quan theo quy định.

-  Thực hiện nhiệm vụ khác do ủy ban nhân dân tinh hoặc Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao giao phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm.

3. Cơ cấu tổ chức:
Lãnh đạo Trung tâm:

  • Giám đốc và không quá 02 Phó Giám dốc;
  • Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm, chịu irách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.
  • Phó Giám đốc chịu Irách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

Số lượng nguời làm việc của Trung tâm được UBND tỉnh giao hàng năm trên cơ sở vị trí việc làm gắn vói chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc và phạm vi hoạt động của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

2. Các phòng, đội chuyên môn nghiệp vụ:

+ Phòng Hành chính - Tổng hợp
Lê Thị Anh - Trưởng phòng
SĐT: 0906384068
Bùi Văn Kế - Phó trưởng phòng
SĐT: 0399241007

+ Phòng Tuyên truyền, cổ động và triển lãm
Lê Văn Tuấn - Phó trưởng phòng
SĐT: 0985600038
Trần Hải Âu - Phó trưởng phòng
SĐT: 0939066690

+ Phòng Nghệ thuật quần chúng
Hồ Vĩnh Trí - Trưởng phòng
SĐT: 0913863458
Trần Ly Diễn Hiền - Phó trưởng phòng
SĐT: 0913003132

+ Đội Tuyên truyền và Chiếu phim lưu động
Nguyễn Hữu Việt - Đội phó
SĐT: 0919962772
Lê Quốc Đạt - Đội phó
SĐT: 0385969298
Vũ Ngọc Thứ - Đội phó
SĐT: 0902917693

Trụ sở làm việc tại số 147, đường 27/4, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

ĐT: 02543.824747 – 02543.822939 – 02543.822929 - Fax: 3822780

Mail công vụ: ttvhnt@sovhtt.baria-vungtau.gov.vn

Ban Lãnh đạo:

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

2

Trần Thế Vinh

Phó Giám đốc phụ trách

0906.188.333

3

Phạm Minh Tiến

Phó Giám đốc

0903.301.005