Văn Bản

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
41 434/QĐ-UBND V/v công bố Thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa và bãi bỏ Thủ tục hành chính Lĩnh vực Văn hóa cơ sở thuộc thẩm quyền UBND cấp xã 12/02/2018
42 194/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Danh sách mã định danh các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 25/01/2018
43 140/QĐ-UBND Ban hành quy định nội dung thay thế Kế hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh BR-VT giai đoạn 2016 - 2020 tại Quyết định số 1042/QĐ-UBND ngày 04/5/2016 của UBND tỉnh 18/01/2018
44 03/KH-UBND Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân và Khai hội Văn hóa - Du lịch tỉnh BR-VT năm 2018 17/01/2018
45 3302/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển văn hóa nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020 11/01/2018
46 39/2017/TT-BTTTT Thông tư ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước. 15/12/2017
47 87/KH-SVHTT Kế hoạch CCHC năm 2018 Sở Văn hóa và Thể thao 12/12/2017
48 3427/QĐ-UBND Về việc phê duyệt phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với công chức, viên chức sự nghiệp văn hóa, thể thao thuộc Sở Văn hóa và Thể thao 22/11/2017
49 111/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án " Tăng cường công tác phổ biển, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2017 16/10/2017
50 94/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự, an toàn xã hội đến năm 2020 01/09/2017
51 96/KH-UBND-BCĐ Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020 01/09/2017
52 101/2017/NĐ-CP Nghị định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 01/09/2017
53 74/KH-UBND Kế hoạch thực hiện chương trình phòng, chống Ma túy đến năm 2020 31/07/2017
54 74/KH-UBND Thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 31/07/2017
55 199/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình thực hiện kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới đến năm 2020 14/02/2017
56 09/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước 09/02/2017
57 256/QĐ-UBND Quyết định về việc Phê duyệt Đề án Ngân hàng dữ liệu tên đường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 09/02/2017
58 136/KH-TTr.BCĐ 138 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phòng, chống mua bán người năm 2017 27/12/2016
59 137/KH-TTr.BCĐ 138 Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm, ma túy năm 2017 trên địa bàn tỉnh BR-VT 27/12/2016
60 4579/QĐ-BHVTTDL Quyết định ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Di sản viên hạng II 27/12/2016
Hiển thị 41 - 60 of 68 kết quả.
của 4