Văn Bản

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
61 96/KH-UBND-BCĐ Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020 01/09/2017
62 101/2017/NĐ-CP Nghị định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 01/09/2017
63 74/KH-UBND Kế hoạch thực hiện chương trình phòng, chống Ma túy đến năm 2020 31/07/2017
64 74/KH-UBND Thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 31/07/2017
65 199/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình thực hiện kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới đến năm 2020 14/02/2017
66 09/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước 09/02/2017
67 256/QĐ-UBND Quyết định về việc Phê duyệt Đề án Ngân hàng dữ liệu tên đường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 09/02/2017
68 136/KH-TTr.BCĐ 138 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phòng, chống mua bán người năm 2017 27/12/2016
69 137/KH-TTr.BCĐ 138 Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm, ma túy năm 2017 trên địa bàn tỉnh BR-VT 27/12/2016
70 4579/QĐ-BHVTTDL Quyết định ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Di sản viên hạng II 27/12/2016
71 1702/QD-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa Lĩnh vực Văn hóa cơ sở, lĩnh vực Thư viện và lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh BR-VT 28/06/2016
72 09/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV THÔNG TƯ LIÊN TỊCH quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành di sản văn hóa 11/12/2015
73 714/QĐ-TTg Quyết định Ban hành danh mục cơ sở dũ liệu quốc gia cần ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử 22/05/2015
74 540/QĐ-BVHTTDL Quyết định Ban hành Kế hoạch xét tặng "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật năm 2016 25/02/2015
75 08/2013/TT-TTCP THÔNG TƯ Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập 31/10/2013
76 78/2013/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ : Về minh bạch tài sản, thu nhập 17/07/2013
77 419/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT “CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BÓNG ĐÁ VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030” 08/03/2013
78 81/NQ-CP NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN THÔNG BÁO KẾT LUẬN SỐ 26-TB/TW NGÀY 09 THÁNG 5 NĂM 2011 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ VIỆC SƠ KẾT CHỈ THỊ SỐ 49-CT/TW NGÀY 21 THÁNG 02 NĂM 2005 CỦA BAN BÍ THƯ (KHÓA IX) VỀ “XÂY DỰNG GIA ĐÌNH THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC” 04/12/2012
Hiển thị 61 - 78 of 78 kết quả.
của 4