Cơ cấu tổ chức

Thông tin đơn vị

VĂN PHÒNG
 
Địa chỉ: Sở Văn hóa và Thể thao, Số 1 Phạm văn Đồng, P. Phước Trung, Tp.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại: 0254.3852299
Fax: 3.510628
Email: sovhtt@baria-vungtau.gov.vn
Chức năng nhiệm vụ:

  * Chức năng:

- Là bộ máy thuộc Sở có chức năng tham mưu giúp giám đốc sở tổng hợp, xử lý thông tin; tổng hợp tình hình hoạt động của các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc theo chương trình, kế hoạch công tác của Sở; đảm bảo các điều kiện và phương tiện làm việc của cơ quan Sở.

- Là đầu mối giúp lãnh đạo Sở quản lý và điều hành hoạt động hành chính công của Sở.

- Tham mưu cho lãnh đạo Sở chỉ đạo, triển khai các chủ trương, chính sách của nhà nước; thực hiện các nhiệm vụ của tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ VH,TT&DL giao; phối hợp với các ngành trong tỉnh và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ của ngành nhằm định hướng phát triển hoạt động VH,TT và Gia đình trên địa bàn tỉnh.

* Nhiệm vụ :

1.1. Trình giám đốc Sở chương trình, kế hoạch công tác tuần, tháng, quý, 6 tháng và năm của Sở.

1.2.  Trình giám đốc sở các dự án, đề án, văn bản thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

1.3.  Theo dõi, đôn đốc các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Sở; báo cáo định kỳ và đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ của Sở; tổng hợp tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Sở; ban hành thông báo, biên bản các hội nghị, cuộc họp của lãnh đạo Sở.

1.4.  T hực hiện và giúp giám đốc sở theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy chế làm việc của Sở.

1.5. Tổ chức quản lý, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ của Sở và các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở ; tiếp nhận, chuyển giao, luân chuyển công văn đi, đến và quản lý việc sử dụng con dấu của Sở; tổ chức in ấn, đánh máy tài liệu phục vụ công tác của Sở, quản lý công tác lưu trữ hồ sơ tài liệu của cơ quan Sở. Là đầu mối giúp lãnh đạo Sở kiểm tra thể thức, hình thức các văn bản đối với các phòng chuyên môn trước khi lãnh đạo Sở ký ban hành; bảo đảm việc ban hành các văn bản của Sở theo đúng thể thức và thủ tục quy định.

1.6.  Là đầu mối giúp lãnh đạo Sở cung cấp, tiếp nhận thông tin đối với cơ quan báo chí, phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của UBND tỉnh về quy chế người phát ngôn với báo chí .

1.7.  Thực hiện chương trình cải cách hành chính trong lĩnh vực thuộc chức năng nhiệm vụ của Văn phòng và tổng hợp toàn ngành; ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào hoạt động của Văn phòng Sở và các đơn vị thuộc ngành VH&TT; chủ trì việc nghiên cứu áp dụng tiêu chuẩn ISO trong hoạt động của cơ quan Sở. Tổ chức tiếp nhận và giao trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo Quy chế cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Sở đã được ban hành.

1.8.  Quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật, tài sản, phương tiện, điều kiện làm việc phục vụ chung cho các hoạt động của cơ quan Sở và công tác quản trị nội bộ; quản lý xe ô tô, mô tô phục vụ công tác của cơ quan Sở.

1.9.  Thực hiện các công tác đối nội, đối ngoại; Tổ chức và phục vụ các hội nghị, cuộc họp, làm việc của Sở; thực hiện công việc lễ tân và chủ trì việc tiếp, tiễn các đoàn khách của Sở; tổ chức hậu cần phục vụ các đoàn công tác của cơ quan Sở.

1.10.  Tham mưu cho lãnh đạo Sở thực hiện công tác bảo vệ phòng chống bão lụt, phòng, chống cháy, nổ, thực hành tiết kiệm tại cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc; công tác an ninh quốc phòng của Sở; theo dõi và triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, công sở văn minh .

1.11.Phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở tổ chức thực hiện các sự kiện có liên quan đến ngành.

1.12. Tham mưu lãnh đạo Sở theo dõi tổng hợp về các hoạt động của ngành có liên quan đến tổ điều phối, tổ giúp việc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

1.13. Hướng dẫn khách đến làm việc thực hiện theo đúng nội quy cơ quan; giám sát, kiểm tra, đôn đốc công chức, nhân viên thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế, quy định của cơ quan,  đảm bảo an toàn, an ninh, cảnh quan môi trường cơ quan Sở và các khu vực do Văn phòng quản lý.

1.14. Công tác pháp chế:

- Công tác xây dựng pháp luật:

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan dự kiến chương trình xây dựng pháp luật của ngành theo định kỳ.

+ Chủ trì, phối hợp hoặc tham gia soạn thảo văn bản quy phạm, văn bản quy phạm pháp luật theo sự phân công của giám đốc Sở;

+ Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị hồ sơ thủ tục dự thảo văn bản quy phạm, văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, đề án của ngành thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh.

+  Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham gia góp ý kiến cho các văn bản dự thảo do các cơ quan trung ương  hoặc địa phương gửi lấy ý kiến theo phân công của giám đốc Sở.

- Công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật:

+  Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức rà soát văn bản quy phạm, văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý của Sở;

+ Trình giám đốc Sở phương án xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm, văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực ngành.

- Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: Phối hợp với các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật.

  Lãnh đạo đơn vị
1 Phạm Vũ Anh Thy Chánh Văn Phòng