Lịch công tác

LỊCH TRỰC CƠ QUAN

(Từ ngày 16/8/2021 đến 20/8/2021

Thời gian

Công chức làm việc

tại cơ quan

Đơn vị

Ghi chú

Thứ hai

Ngày 16/8/2021

 

TRỰC LÃNH ĐẠO

Nguyễn Đình Trung

Giám đốc

 

TRỰC CHUYÊN MÔN

Lều Thị Út

Thanh tra Sở

 

Phạm Vũ Anh Thy

Trương Văn Tấn

Văn phòng Sở

 

Nguyễn Thị Nhàn

P.XDNSVH&GĐ

 

Nguyễn An Thái

P.QLTDTT

 

Phạm Việt Thắng

 P.KH-TC

 

Nguyễn Thị Phong Thái

P.QLVH&DSVH

 

Lê Minh Hiếu

Bảo vệ

 

Thứ ba

Ngày 17/8/2021

 

TRỰC LÃNH ĐẠO

Huỳnh Đức Dũng

Phó Giám đốc

 

TRỰC CHUYÊN MÔN

Phan Thanh Sang

Thanh tra Sở

 

Trần Nguyên Thanh

Văn phòng Sở

 

Lưu Thị Hạnh

P.XDNSVH&GĐ

 

Đỗ Duy

P.QLTDTT

 

Đỗ Công Thức

 P.KH-TC

 

Trần Công Sơn

P.QLVH&DSVH

 

Lê Minh Hiếu

Bảo vệ

 

Thứ tư

Ngày 18/8/2021

 

TRỰC LÃNH ĐẠO

Nguyễn Thị Ánh Hồng

Phó Giám đốc

 

TRỰC CHUYÊN MÔN

Nguyễn Trọng Hùng

Thanh tra Sở

 

Trần Lệ Hằng

Văn phòng Sở

 

Lưu Thị Hạnh

P.XDNSVH&GĐ

 

Phan Trinh Nữ

P.QLTDTT

 

Trần Thị Bích

 P.KH-TC

 

Nguyễn Bá Duẩn

P.QLVH&DSVH

 

Lê Minh Hiếu

Bảo vệ

 

Thứ năm

Ngày 19/8/2021

 

TRỰC LÃNH ĐẠO

Nguyễn Đình Trung

Giám đốc

 

TRỰC CHUYÊN MÔN

Nguyễn Thị Huyền Trang

Thanh tra Sở

 

Phan Thị Thùy Vân

Văn phòng Sở

 

Hoàng Thị Trang Phượng

P.XDNSVH&GĐ

 

Trần Hoàng Tùng

P.QLTDTT

 

Hoàng Thị Bích

 P.KH-TC

 

Ngô Thị Loan

P.QLVH&DSVH

 

Lê Minh Hiếu

Bảo vệ

 

Thứ sáu

Ngày 20/8/2021

 

TRỰC LÃNH ĐẠO

Huỳnh Đức Dũng

Phó Giám đốc

 

TRỰC CHUYÊN MÔN

Hồ Thành Hưng

Thanh tra Sở

 

Phạm Vũ Anh Thy

Văn phòng Sở

 

Hoàng Thị Trang Phượng

P.XDNSVH&GĐ

 

Đỗ Duy

P.QLTDTT

 

Nguyễn Thị Bích Trân

 P.KH-TC

 

Trần Công Sơn

P.QLVH&DSVH

 

Lê Minh Hiếu

Bảo vệ

 

 

 

 

Nơi nhận:
- VP Tỉnh ủy;
- VP UBND tỉnh;
- BGĐ Sở;
- Các phòng thuộc Sở (t/h);
- Lưu: VT, VP3

TL.GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

Phạm Vũ Anh Thy

 


Hiển thị 1 - 10 of 183 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 19