Danh mục thông tin công khai

QĐ Về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2021

Nội dung download tại đây


Văn Bản Mới

 • 52/TB-VPCP (23.03.2021)
  Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá...
 • 127/QĐ-TTg (26.01.2021)
  Ban hành chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng...
 • 13491/HD-UBND (02.12.2020)
  Hướng dẫn Về việc lập, thẩm định và phê duyệt dự án, hoạt động ứng...
 • 24/2020/TT-BTTTT (09.09.2020)
  Quy định về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và...
 • 23/2020/TT-BTTTT (09.09.2020)
  Quy định các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ...

Thư viện Video

Thư viện điện tử Xu thế tất yếu của Hội nhập

Ca khúc hay