Nếp sống - Gia đình

Tổ chức tập huấn về Xây dựng quy ước và Phong trào toàn dân đoàn kết Xây dựng Đời sống văn hóa năm 2018
Thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 8 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước và chỉ đạo của UBND tỉnh về việc triển khai Phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2018, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức đợt tập huấn các nội dung trên cho cán bộ cơ sở.

Ngoài việc thực hiện chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, Sở Văn hóa và Thể - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH đã nhìn nhận đánh giá về mặt tích cực cũng như mặt hạn chế của việc thực hiện phong trào và việc thực hiện hương ước tại cộng đồng, cần thiết tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở để nâng cao chất lượng các nội dung hoạt động

Ông Huỳnh Đức Dũng- PGĐ Sở VHTT phát biểu khai mạc lớp tập huấn tại huyện Châu Đức

Thời gian tổ chức từ ngày 06/9 đến này 28/9/2018, được chia làm 6 lớp tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đi lại của các đồng chí học viên.

Đợt tập huấn nhằm triển khai kịp thời, có hiệu quả việc xây dựng, thực hiện quy ước trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ văn hoá, Thể thao và Du lịch và chỉ đạo của UBND tỉnh và bổ sung, cập nhật kịp thời các các văn bản về hoạt động Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"của cấp trên. Trang bị các kiến thức về công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào; các kỹ năng nghiệp vụ về công tác tuyên truyền, vận động, quy trình bình xét công nhận các danh hiệu văn hóa

Toàn cảnh lớp tập huấn tại huyện Châu Đức

Vào hai ngày 06/9 -07/9/2018, Sở Văn hóa và Thể thao đã tổ chức tập huấn tại huyện Châu Đức, ngày 11/9-12/9 tập huấn tại thành phố Vũng Tàu, tiếp theo tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, huyện Xuyên Mộc, thị xã Phú Mỹ và huyện Côn Đảo.   

Hiện nay, toàn ngành Văn hóa và Thể thao đang nổ lực thực hiện Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 1/8/2016 của Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước", Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa là một nhiệm vụ lớn, quan trọng cần được đẩy mạnh thực hiện. Tổ chức đợt tập huấn là một trong nhiều giải pháp được chỉ đạo thực hiện.

 

                                                              Tin, ảnh: Lưu Hạnh

 


Văn Bản Mới

 • 19/2021/QĐ-TTg (26.05.2021)
  Quyết định số 19/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định về...
 • 52/TB-VPCP (23.03.2021)
  Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá...
 • 127/QĐ-TTg (26.01.2021)
  Ban hành chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng...
 • 13491/HD-UBND (02.12.2020)
  Hướng dẫn Về việc lập, thẩm định và phê duyệt dự án, hoạt động ứng...
 • 24/2020/TT-BTTTT (09.09.2020)
  Quy định về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và...

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 20867868
Số người đang truy cập: 33