Văn hóa - Di sản

Bà Rịa - Vũng Tàu có thêm 02 di sản được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 6 năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và chỉ đạo của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Sở Văn hóa và Thể thao đã tổ chức 02 đợt tổng kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh vào năm 2012 và 2017, trong đó Lễ hội Dinh Cô được kiểm kê năm 2012

Qua kết quả kiểm kê và trên cơ sở đề xuất của cộng đồng dân cư và chính quyền thị trấn Long Hải, huyện Long Điền. Năm 2021 và 2022, Sở Văn hóa và Thể thao đã phối hợp với các chuyên gia di sản văn hóa phi vật thể thuộc Trường Đại học Văn hóa TP.Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra khảo sát, triển khai lập kế hoạch, xin chủ trương Tỉnh ủy và UBND tỉnh để lập hồ sơ khoa học đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Nhờ sự quan tâm, hướng dẫn trực tiếp của các chuyên gia Cục Di sản văn hóa, Sở Văn hóa và Thể thao đã hoàn thiện hồ sơ đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định tại Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 6 năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tham mưu UBND tỉnh trình Bộ VHTTDL ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Ngày 06/9/2022, Sở Văn hóa và Thể thao đã tham mưu UBND tỉnh Tờ trình số 148/TTr-UBND gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đề nghị đưa Lễ hội Dinh Cô tại huyện Long Điền và Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, xét thấy nội dung và thành phần Hồ sơ đáp ứng các tiêu chí quy định tại Điều 10, Điều 11, Thông tư 04/2010, Cục Di sản văn hóa đã xin ý kiến Hội đồng thẩm định di sản văn hóa phi vật thể làm cơ sở đề nghị Bộ trưởng đưa Lễ hội Dinh Cô vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia theo đúng quy trình thẩm định quy định tại Thông tư 04/2010.

Trên cơ sở thẩm định và khuyến nghị của Hội đồng di sản văn hóa quốc gia, ngày 20/12/2022, Cục Di sản văn hóa đã trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, quyết định đưa di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội Nghinh Ông tại phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tại Quyết định số 236/QĐ-BVHTTDL ngày 14/02/2023 và Lễ hội Dinh Cô tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tại Quyết định số 237/QĐ-BVHTTDL ngày 14/02/2023.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1952/UBND-VP ngày 20/02/2023 về Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: Lễ hội truyền thống Lễ hội Dinh Cô, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Công văn số 1607/UBND-VP ngày 20/02/2023 về Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: Lễ hội truyền thống Lễ hội Nghinh Ông, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Sở Văn hóa và Thể thao đã phối hợp UBND huyện Long Điền và UBND thành phố Vũng Tàu tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ công bố Quyết định đưa Lễ hội Dinh Cô và Lễ hội Nghinh Ông vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trong dịp tổ chức Lễ hội Dinh Cô và Lễ hội Nghinh Ông năm 2023.

Việc công bố và giới thiệu đến Nhân dân, du khách trong và ngoài nước về di sản văn hóa phi vật thể của Bà Rịa - Vũng Tàu, nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân; góp phần gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương; thực hành sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa, gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; bên cạnh đó, góp phần phát triển ngành du lịch của địa phương…

Lễ công bố Quyết định đưa Lễ hội Dinh Cô vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia sẽ được tổ chức vào lúc 08 giờ ngày 02/3/2023 tại di tích lịch sử - văn hóa, thắng cảnh Dinh Cô và Lễ công bố Quyết định đưa Lễ hội Nghinh Ông vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia dự kiến sẽ được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 28/9/2023 đến ngày 03/10/2023. Trân trọng kính mời Nhân dân trong tỉnh, du khách trong và ngoài nước về dự Lễ, dâng hương và tham quan di tích Dinh Cô và Đình Thắng Tam.

Thanh Loan


Văn Bản Mới

 • 236 /QĐ-BVHTTDL (14.02.2023)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc...
 • 237/QĐ-BVHTTDL (14.02.2023)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể...
 • 773/QĐ-BHVTTDL (04.04.2022)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể...
 • 04/2022/QĐ-TTg (18.02.2022)
  Quyết định ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công...
 • 3279/QĐ-BVHTTDL (15.12.2021)
  QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn...

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 38255803
Số người đang truy cập: 41