Cơ cấu tổ chức

Thông tin đơn vị

1 Nguyễn Đình Trung Giám đốc

Email:nguyendinhtrung616@gmail.comtrungnd@sovhtt.baria-vungtau.gov.vn 

Số điện thoại:02543.852299

- Phụ trách chung, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động và công tác của Sở Văn hóa và Thể thao theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được UBND tỉnh giao. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về toàn bộ công tác của ngành trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo, tổ chức, triển khai, kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, của địa phương, của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch liên quan đến công tác quản lý Nhà nước, hoạt động sự nghiệp thuộc lĩnh vực văn hoá, thể thao và gia đình trên địa bàn toàn tỉnh.

- Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác quy hoạch, kế hoạch, dhương trình, đề án, dự án, chính sách phát triển Ngành.

- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành, quản lý:

+ Công tác quản lý lĩnh vực Di sản văn hóa;

+ Công tác tổ chức bộ máy; công tác quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ công chức, viên chức;

+ Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Công tác kê khai tài sản toàn ngành;

+ Công tác Kế hoạch - Tài chính; Công tác kế hoạch thuộc lĩnh vực đầu tư các dự án của ngành;

+ Công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình; công tác đối nội, đối ngoại;

+ Công tác an ninh quốc phòng và hoạt động của Ban Chỉ huy Quân sự Sở.

- Chủ tịch các hội đồng của ngành: Hội đồng khoa học; Hội đồng Thi đua khen thưởng, kỷ luật; các Hội đồng liên quan đến công tác cán bộ và tài chính.

- Trưởng các Ban Chỉ đạo của Ngành và tham gia Ban Chỉ đạo, Ban Điều hành các chương trình mục tiêu Quốc gia, Đề án về phát triển sự nghiệp Văn hoá, Thể thao và Gia đình.

- Chủ biên Tập san của Ngành.

- Phụ trách công tác phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí.

- Thực hiện các công việc được Thường trực Tỉnh uỷ; Hội đồng nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh phân công.

- Là chủ tài khoản của đơn vị. Chịu trách nhiệm theo dõi, ký chứng từ thanh quyết toán các nguồn kinh phí hoạt động của Ngành.

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các phòng, đơn vị, địa phương sau:

+ Các phòng thuộc Sở: Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng.

+ Đơn vị: Bảo tàng tỉnh, Trung tâm Bảo tồn di tích quốc gia Côn Đảo.

+ Các địa phương: Thành phố Vũng Tàu, huyện Côn Đảo.

2 Huỳnh Đức Dũng Phó Giám đốc

Email: dungubt@gmail.comdunghd@sovhtt.baria-vungtau.gov.vn

Số điện thoại: 02543.852299

- Giúp Giám đốc Sở quản lý, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Thể dục thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao; Thanh, kiểm tra.

- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành, quản lý:

+ Công tác Thanh tra; Tiếp công dân; Giải quyết khiếu nại, tố cáo;

+ Công tác pháp chế, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

+ Công tác công nghệ thông tin, cải cách hành chính, hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 của Sở;

+ Công tác phòng chống lụt bão và phòng cháy chữa cháy của Ngành;

+ Công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc;

+ Thường trực Ban biên tập Tập san của Ngành.

+ Hoạt động của các đoàn thể của Ngành và của Sở.

- Theo dõi và chỉ đạo thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án thuộc lĩnh vực thể dục thể thao.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện các đề án, chính sách phát triển và sự nghiệp thể dục thể thao; Công tác triển khai văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành liên quan đến lĩnh vực thể dục thể thao.

- Chỉ đạo vận động các nguồn lực của xã hội hoá để thực hiện công tác thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo giải quyết và ký duyệt hồ sơ các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Thể dục thể thao.

- Chỉ đạo, điều hành, quản lý hoạt động trang Web, báo chí, truyền thông của cơ quan Sở.

- Đảm trách Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Ngành.

- Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến công tác bảo vệ bí mật nhà nước đối với lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các phòng, đơn vị, địa phương sau:

+ Các phòng chuyên môn: phòng Quản lý Thể dục thể thao và Thanh tra Sở.

+ Các đơn vị sự nghiệp: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT.

+ Các địa phương: huyện Đất Đỏ, huyện Xuyên Mộc và thị xã Phú Mỹ.

- Giúp Giám đốc Sở giải quyết các công việc, nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công, ủy quyền.

3 Trần Văn Lợi Phó Giám đốc

Email: loitv@sovhtt.baria-vungtau.gov.vn

Số điện thoại: 02543.852299

-  Giúp Giám đốc Sở quản lý, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: quản lý Văn hóa (trừ lĩnh vực Di sản văn hóa), Văn hóa cơ sở, công tác Gia đình và phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

- Theo dõi và chỉ đạo thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án thuộc lĩnh vực Văn hóa, Văn hóa cơ sở, công tác Gia đình và phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện các đề án, chính sách phát triển và sự nghiệp Văn hóa, Văn hóa cơ sở, sự nghiệp Gia đình và phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; Công tác triển khai văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

- Chỉ đạo vận động các nguồn lực của xã hội hoá để phát triển sự nghiệp Văn hoá, sự nghiệp Gia đình và phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trong tỉnh.

- Chỉ đạo giải quyết và ký duyệt hồ sơ các các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Văn hóa, Gia đình.

- Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến công tác bảo vệ bí mật nhà nước đối với lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các đơn vị, địa phương sau:

+ Các phòng chuyên môn: phòng Quản lý Văn hóa và Di sản văn hóa, phòng Xây dựng Nếp sống văn hóa và Gia đình.

+ Các đơn vị sự nghiệp: Trung tâm Văn hoá tỉnh; Nhà hát tỉnh; Thư viện tỉnh.

+ Các địa phương: Thành phố Bà Rịa, huyện Châu Đức và huyện Long Điền.

- Giúp Giám đốc Sở giải quyết các công việc, nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công, ủy quyền.

Ngoài các nhiệm vụ được phân công cụ thể theo Thông báo này, tùy tình hình xử lý công việc và các chương trình, sự kiện phát sinh, Giám đốc Sở sẽ phân giao nhiệm vụ trực tiếp cho các Phó Giám đốc để đảm bảo các công việc của Sở tiến hành thông suốt, đạt hiệu quả.