Lịch tiếp công dân

Thông báo Lịch Tiếp công dân của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao năm 2020

THÔNG BÁO
Lịch Tiếp công dân của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao năm 2020

                                         

Thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân;

 Trên cơ sở Quyết định số 374/QĐ-SVHTT ngày 13/9/2017 của Sở Văn hóa và Thể thao về việc ban hành Quy chế tiếp công dân, Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng Lịch tiếp công dân của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao năm 2020 như sau:

  1. Tiếp công dân định kỳ

Tháng/năm

Ngày tiếp

Người tiếp

Địa điểm

 

1/2020

8 giờ 00 phút

ngày 03/01/2020 (Thứ Sáu)

Giám đốc Sở

 

 

Phòng Tiếp công dân Sở Văn hóa và Thể thao

2/2020

8 giờ 00 phút

ngày 07/02/2020 (thứ Sáu)

3/2020

8 giờ 00 phút

 ngày 06/3/2020 (thứ Sáu)

4/2020

8 giờ 00 phút

ngày 03/4/2020 (thứ Sáu)

5/2020

8 giờ 00 phút

Ngày 04/5/2020 (thứ Hai)

6/2020

8 giờ 00 phút

Ngày 05/6/2020 (thứ Sáu)

7/2020

8 giờ 00 phút

Ngày 03/7/2020 (thứ Sáu)

8/2020

8 giờ 00 phút

Ngày 07/8/2020 (thứ Sáu)

9/2020

8 giờ 00 phút

Ngày 04/9/2020 (thứ Sáu)

10/2020

8 giờ 00 phút

 Ngày 02/10/2020 (thứ Sáu)

11/2020

8 giờ 00 phút

 Ngày 06/11/2020 (thứ Sáu)

12/2020

8 giờ 00 phút

Ngày 04/12/2020 (thứ Sáu)

 

  1. Tiếp công dân đột xuất

Bên cạnh việc Tiếp công dân định kỳ, Giám đốc Sở tiếp công dân đột xuất trong  trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 18 Luật Tiếp công dân 2013.

Sở Văn hóa và Thể thao thông báo Lịch Tiếp công dân năm 2020 của Lãnh đạo Sở đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và tổ chức, cá nhân được biết./.

 

Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Ban Tiếp công dân tỉnh;
- Thanh tra tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố
- Ban Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, TTr.

 GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Nguyễn Đình Trung