Lịch tiếp công dân

THÔNG BÁO Lịch Tiếp công dân của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao năm 2021

UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO

Số:03/TB-SVHTT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày14 tháng 01 năm 2021

 

THÔNG BÁO
Lịch Tiếp công dân của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao năm 2021

                                         

Thực Thiện Luật Tiếp công dân năm 2013, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân;

 Trên cơ sở Quyết định số 374/QĐ-SVHTT ngày 13/9/2017 của Sở Văn hóa và Thể thao về việc ban hành Quy chế tiếp công dân, Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng Lịch tiếp công dân của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao năm 2021 như sau:

1. Tiếp công dân định kỳ: Giám đốc Sở Tiếp Công dân định kỳ thứ Sáu tuần đầu tiên của tháng, cụ thể:

Tháng/năm

Ngày tiếp

Người tiếp

Địa điểm

01/2021

8 giờ 00 phút
ngày 04/01/2021 (Thứ Hai)
vì thứ Sáu ngày 01/01/2021 nghỉ Tết Dương Lịch

Giám đốc Sở

 

 

Phòng Tiếp công dân Sở Văn hóa và Thể thao

02/2021

08 giờ 00 phút
ngày 05/02/2021 (thứ Sáu)

3/2021

08 giờ 00 phút
ngày 05/3/2021 (thứ Sáu)

4/2021

08 giờ 00 phút
ngày 02/4/2021 (thứ Sáu)

5/2021

08 giờ 00 phút
Ngày 07/5/2021 (thứ Sáu)

6/2021

08 giờ 00 phút
Ngày 04/6/2021 (thứ Sáu)

7/2021

08 giờ 00 phút
Ngày 02/7/2021 (thứ Sáu)

8/2021

08 giờ 00 phút
Ngày 06/8/2021 (thứ Sáu)

9/2021

08 giờ 00 phút
Ngày 03/9/2021 (thứ Sáu)

10/2021

08 giờ 00 phút
Ngày 01/10/2021 (thứ Sáu)

11/2021

08 giờ 00 phút
Ngày 05/11/2021 (thứ Sáu)

12/2021

08 giờ 00 phút
Ngày 03/12/2021 (thứ Sáu)

  1. Tiếp công dân đột xuất

Bên cạnh việc Tiếp công dân định kỳ, Giám đốc Sở tiếp công dân đột xuất trong  trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 18 Luật Tiếp công dân 2013.

Sở Văn hóa và Thể thao thông báo Lịch Tiếp công dân năm 2021 của Giám đốc Sở đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và tổ chức, cá nhân được biết./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Ban Tiếp công dân tỉnh;
- Thanh tra tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Ban Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, TTr.

 GIÁM ĐỐC

(đã ký)

 

Nguyễn Đình Trung 

Downoad nội dung Thông báo tại đây