Nếp sống - Gia đình

Nhiều văn bản mới đã được triển khai tại Hội nghị tập huấn công tác gia đình năm 2023
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh trong kế hoạch công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023, Sở Văn hóa và Thể thao ban hành kế hoạch và tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác gia đình. Tập huấn được diễn ra tại Hội trường A, Trung tâm Hội nghị tỉnh vào 2 ngày (ngày 17-18/4/2023 thu hút gần 600 học viên là Công chức văn hóa xã hội các xã, phường, thị trấn, trưởng thôn, ấp khu phố trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị

Nội dung tập huấn tập trung vào triển khai các văn bản mới của Trung ương, của tỉnh về Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2023, Kế hoạch hành động về phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới, nhất là phổ biến những vấn đề mới của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022. Các báo cáo viên đã nhấn mạnh những nội dung thuộc về nhiệm vụ trọng tâm mà cán bộ cấp xã, thôn, ấp, khu phố cần được triển khai về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Hệ giá trị về gia đình cần được vun đắp, phát huy đó là "no ấm, hạnh phúc, tiến bộ văn minh".

Đợt tập huấn đáp ứng yêu cầu cho nâng cao công tác chuyên môn cho cán bộ làm tham gia làm công tác gia đình ở cấp cơ sở tạo điều kiện để cán bộ làm công tác gia đình cấp huyện, xã nhất là trưởng thôn, ấp, khu phố nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng thực hiện tốt công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới.

 

Lưu Hạnh


Văn Bản Mới

 • 236 /QĐ-BVHTTDL (14.02.2023)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc...
 • 237/QĐ-BVHTTDL (14.02.2023)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể...
 • 773/QĐ-BHVTTDL (04.04.2022)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể...
 • 04/2022/QĐ-TTg (18.02.2022)
  Quyết định ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công...
 • 3279/QĐ-BVHTTDL (15.12.2021)
  QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn...

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 38257281
Số người đang truy cập: 54