Thông báo

Thông báo tuyên truyền Dịch vụ công trực tuyến


 

THÔNG BÁO
Về việc công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4
của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

 

Căn cứ Quyết định số 3746/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh ban hành "Khung lộ trình cung cấp DVCTT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 06/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các Bộ, ngành, địa phương năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 18/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các Bộ, ngành, địa phương thực hiện trong các năm 2018-2019,

Thực hiện Văn bản số 8678/UBND-SNV ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2018, Sở  Văn hóa và Thể thao công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu như sau:

Địa chỉ truy cập: http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/dang-ky-truc-tuyen/57

Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 gồm 67 thủ tục (đính kèm danh mục) thuộc các lĩnh vực: Văn hóa và  Di sản Văn hóa (32 thủ tục), Thể dục thể thao (26 thủ tục), Xây dựng Nếp sống văn hóa và Gia đình (09 thủ tục)

Sở Văn hóa và Thể thao trân trọng thông báo, giới thiệu dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Sở đến các cơ quan, đơn vị và cá nhân biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (báo cáo);                                                           

- Bộ phận TN&TKQ SVHTT(th/hiện);
- Ban Giám đốc Sở VHTT (báo cáo);
- Các phòng chuyên môn thuộc Sở VHTT;
- Các đơn vị trực thuộc Sở VHTT;
- Báo BR-VT, Đài PTTH BR-VT (hỗ trợ tuyên truyền);
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị, thành phố;
- Bộ phận TN&TKQ tập trung cấp tỉnh;
- Lưu: VT, VP.

Đính kèm file tại đây


Văn Bản Mới

 • 52/TB-VPCP (23.03.2021)
  Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá...
 • 127/QĐ-TTg (26.01.2021)
  Ban hành chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng...
 • 13491/HD-UBND (02.12.2020)
  Hướng dẫn Về việc lập, thẩm định và phê duyệt dự án, hoạt động ứng...
 • 24/2020/TT-BTTTT (09.09.2020)
  Quy định về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và...
 • 23/2020/TT-BTTTT (09.09.2020)
  Quy định các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ...

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 20321637
Số người đang truy cập: 39