Văn Bản

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 236 /QĐ-BVHTTDL QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia 14/02/2023
2 237/QĐ-BVHTTDL QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia 14/02/2023
3 773/QĐ-BHVTTDL QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (Lễ hội truyền thống LỄ GIỖ BÀ THỨ PHI HOÀNG PHI YẾN Huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 04/04/2022
4 04/2022/QĐ-TTg Quyết định ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị thông minh 18/02/2022
5 3279/QĐ-BVHTTDL QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bảnquy phạm pháp luật năm 2022 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch 15/12/2021
6 15/2021/TT-BVHTTDL THÔNG TƯ Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 14/12/2021
7 3196/QĐ-BVHTTDL Quyết định ban hành Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật 13/12/2021
8 14/2021/TT-BVHTTDL THÔNG TƯ Quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch 06/12/2021
9 12 /2021/TT-BVHTTDL THÔNG Tư Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch 25/11/2021
10 1909/QĐ-TTg Quyết định về việc phê duyệt chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 12/11/2021
11 3672/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành định hướng nội dung quy ước thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 05/11/2021
12 04/2021/NQ-HĐND Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ đối với HLV, VĐV thể thao và chế độ chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh BR-VT 17/08/2021
13 04/2021/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI HUẤN LUYỆN VIÊN, VẬN ĐỘNG VIÊN THỂ THAO VÀ CHẾ ĐỘ CHI TIÊU TÀI CHÍNH CHO CÁC GIẢI THI ĐẤU THỂ THAO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 118/2019/NQ-HĐND NGÀY 13 THÁNG 12 NĂM 2019 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 17/08/2021
14 78/NQ-HĐND Nghị quyết về phê duyệt Đề án Thể thao thành tích cao tirnnh BR-VT giai đoạn 2021 - 2026 17/08/2021
15 08/2021/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ TIẾP NHẬN, XỬ LÝ, PHÁT HÀNH, QUẢN LÝ VÀ LƯU TRỮ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ GIỮA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 04/2020/QĐ-UBND NGÀY 01 THÁNG 4 NĂM 2020 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 31/05/2021
16 19/2021/QĐ-TTg Quyết định số 19/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định về bảo đảm thoát lũ, thông thoáng dòng chảy, an toàn đê điều đối với việc xây dựng cầu qua sông có đê 26/05/2021
17 52/TB-VPCP Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá việc thực hiện quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 23/03/2021
18 127/QĐ-TTg Ban hành chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 26/01/2021
19 12/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Nhà Bảo tàng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 13/12/2020
20 13491/HD-UBND Hướng dẫn Về việc lập, thẩm định và phê duyệt dự án, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin 02/12/2020
Hiển thị 1 - 20 of 94 kết quả.
của 5