Văn Bản

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 04/2022/QĐ-TTg Quyết định ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị thông minh 18/02/2022
2 1909/QĐ-TTg Quyết định về việc phê duyệt chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 12/11/2021
3 19/2021/QĐ-TTg Quyết định số 19/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định về bảo đảm thoát lũ, thông thoáng dòng chảy, an toàn đê điều đối với việc xây dựng cầu qua sông có đê 26/05/2021
4 52/TB-VPCP Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá việc thực hiện quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 23/03/2021
5 127/QĐ-TTg Ban hành chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 26/01/2021
6 90/2020/NĐ-CP V/v ban hành Nghị định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức 13/08/2020
7 46/2019/NĐ-CP Quy định xử phạt hành chánh trong lĩnh vực thể dục thể thao 27/05/2019
8 548/CĐ-TTg Công điện của Thủ tướng Về tăng cường công tác Phòng cháy, chữa cháy . 19/05/2019
9 166/2018/NĐ-CP Nghị định Qui định thẩm quyền, trình tự thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam - thắng cảnh 25/12/2018
10 110/2018/NĐ-CP Nghị định quy định về quản lý tổ chức Lễ hội 29/08/2018
11 101/2017/NĐ-CP Nghị định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 01/09/2017
12 199/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình thực hiện kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới đến năm 2020 14/02/2017
13 09/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước 09/02/2017
14 714/QĐ-TTg Quyết định Ban hành danh mục cơ sở dũ liệu quốc gia cần ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử 22/05/2015
15 78/2013/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ : Về minh bạch tài sản, thu nhập 17/07/2013
16 419/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT “CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BÓNG ĐÁ VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030” 08/03/2013
17 81/NQ-CP NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN THÔNG BÁO KẾT LUẬN SỐ 26-TB/TW NGÀY 09 THÁNG 5 NĂM 2011 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ VIỆC SƠ KẾT CHỈ THỊ SỐ 49-CT/TW NGÀY 21 THÁNG 02 NĂM 2005 CỦA BAN BÍ THƯ (KHÓA IX) VỀ “XÂY DỰNG GIA ĐÌNH THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC” 04/12/2012
Hiển thị 17 kết quả
của 1