Văn Bản

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 08/2021/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ TIẾP NHẬN, XỬ LÝ, PHÁT HÀNH, QUẢN LÝ VÀ LƯU TRỮ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ GIỮA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 04/2020/QĐ-UBND NGÀY 01 THÁNG 4 NĂM 2020 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 31/05/2021
2 127/QĐ-TTg Ban hành chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 26/01/2021
3 13491/HD-UBND Hướng dẫn Về việc lập, thẩm định và phê duyệt dự án, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin 02/12/2020
4 24/2020/TT-BTTTT Quy định về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. 09/09/2020
5 23/2020/TT-BTTTT Quy định các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 09/09/2020
6 2973/BTTTT-CATTT Hướng dẫn triển khai hoạt động giám sát ATTT trong cơ quan, tổ chức Nhà nước 07/09/2019
7 04/CT-BTTTT Chỉ thị về tăng cường phòng chống mã độc và bảo vệ thông tin cá nhân trên không gian mạng 11/01/2019
8 39/2017/TT-BTTTT Thông tư ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước. 15/12/2017
9 714/QĐ-TTg Quyết định Ban hành danh mục cơ sở dũ liệu quốc gia cần ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử 22/05/2015
Hiển thị 9 kết quả
của 1