Lịch công tác

LỊCH TRỰC CƠ QUAN - SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
SỞ VĂN HOÁ VÀ  THỂ THAO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

(Từ ngày 26/7/2021 đến 30/7/2021

Thời gian

Công chức làm việc

tại cơ quan

Đơn vị

Ghi chú

Thứ hai

Ngày 26/7/2021

 

TRỰC LÃNH ĐẠO

Nguyễn Đình Trung

Giám đốc

 

TRỰC CHUYÊN MÔN

Lều Thị Út

Thanh tra Sở

 

Phạm Vũ Anh Thy

Văn phòng Sở

 

Nguyễn Thị Nhàn

P.XDNSVH&GĐ

 

Trần Hoàng Tùng

P.QLTDTT

 

Hoàng Thị Bích

 P.KH-TC

 

Trần Công Sơn

P.QLVH&DSVH

 

Lê Minh Hiếu

Bảo vệ

 

Thứ ba

Ngày 27/7/2021

 

TRỰC LÃNH ĐẠO

Huỳnh Đức Dũng

Phó Giám đốc

 

TRỰC CHUYÊN MÔN

Phan Thanh Sang

Thanh tra Sở

 

Trần Nguyên Thanh

Văn phòng Sở

 

Hoàng Thị Trang Phượng

P.XDNSVH&GĐ

 

Nguyễn An Thái

P.QLTDTT

 

Đỗ Công Thức

 P.KH-TC

 

Nguyễn Thị Phong Thái

P.QLVH&DSVH

 

Lê Minh Hiếu

Bảo vệ

 

Thứ tư

Ngày 28/7/2021

 

TRỰC LÃNH ĐẠO

Nguyễn Thị Ánh Hồng

Phó Giám đốc

 

TRỰC CHUYÊN MÔN

Lều Thị Út

Thanh tra Sở

 

Phan Thị Thùy Vân

Văn phòng Sở

 

Lưu Thị Hạnh

P.XDNSVH&GĐ

 

Đỗ Duy

P.QLTDTT

 

Trần Thị Bích

 P.KH-TC

 

Nguyễn Bá Duẩn

P.QLVH&DSVH

 

Lê Minh Hiếu

Bảo vệ

 

Thứ năm

Ngày 29/7/2021

 

TRỰC LÃNH ĐẠO

Nguyễn Đình Trung

Giám đốc

 

TRỰC CHUYÊN MÔN

Nguyễn Thị Huyền Trang

Thanh tra Sở

 

Trần Lệ Hằng

Văn phòng Sở

 

Nguyễn Thị Nhàn

P.XDNSVH&GĐ

 

Nguyễn Mạnh Trường

P.QLTDTT

 

Nguyễn Thị Bích Trân

 P.KH-TC

 

Ngô Thị Loan

P.QLVH&DSVH

 

Lê Minh Hiếu

Bảo vệ

 

Thứ sáu

Ngày 30/7/2021

 

TRỰC LÃNH ĐẠO

Huỳnh Đức Dũng

Phó Giám đốc

 

TRỰC CHUYÊN MÔN

Hồ Thành Hưng

Thanh tra Sở

 

Trương Văn Tấn

Văn phòng Sở

 

Hoàng Thị Trang Phượng

P.XDNSVH&GĐ

 

Phan Trinh Nữ

P.QLTDTT

 

Hoàng Thị Bích

 P.KH-TC

 

Lê Thị Lý

P.QLVH&DSVH

 

Lê Minh Hiếu

Bảo vệ

 

 

 

 

Nơi nhận:
- VP Tỉnh ủy;
- VP UBND tỉnh;
- BGĐ Sở;
- Các phòng thuộc Sở (t/h);
- Lưu: VT, VP3

TL.GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(đã ký)

 

Phạm Vũ Anh Thy

 


Hiển thị 1 - 10 of 180 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 18