Cơ cấu tổ chức

Thông tin đơn vị

BẢO TÀNG TỈNH BR-VT
 
 
Địa chỉ: Số 04, đường Trần Phú, Phường  1, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: 0254.3810124
Fax: 0254.3810124
Email: baotangbrvt@gmail.com; mail công vụ: baotangtinh@sovhtt.baria-vungtau.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ:

Bảo tàng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là cơ quan nghiên cứu khoa học, quản lý, trùng tu, tôn tạo phát huy hệ thống di tích lịch sử văn hóa của tỉnh; nghiên cứu, sưu tầm, trưng bày, kiểm kê, bảo quản hiện  vật gốc bảo tàng về lịch sử tự nhiên, xã hội, xây dựng các phòng trưng bày chuyên đề và phòng truyền thống cơ sở

Bảo tàng tỉnh hiện đang bảo quản hơn 28.000 tư liệu, hiện vật gốc có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, nghệ thuật, các di sản văn hóa Phi vật thể, cổ vật...

Quản lý 31 di tích cấp quốc gia, 10 di tích cấp tỉnh, trong đó nhiều di tích lịch sử cách mạng nổi tiếng và hơn 200 di tích lịch sử văn hóa đã được kiểm kê bước đầu, quản lý các lễ hội truyền thống, các công trình nghiên cứu khoa học.. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Văn hóa và Thể thao giao.

Các phòng nghiệp vụ:

+ Phòng Hành chính - Tổ chức 

+ Phòng nghiệp vụ Bảo tàng 

+ Phòng nghiệp vụ Bảo tồn

+ Phòng quản lý phát huy di tích

Ban Lãnh đạo:

STT HỌ, TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI

1

Trần Văn Triêm

Giám đốc

079.759.1063

2

Trần Anh Thiện

Phó Giám đốc

0977.009.499

3

Nguyễn Quyết Chiến

Phó Giám đốc

0909.195.094