Cơ cấu tổ chức

Thông tin đơn vị

1 Nguyễn Đình Trung Giám đốc

Email:nguyendinhtrung616@gmail.comtrungnd@sovhtt.baria-vungtau.gov.vn 

Số điện thoại: 0918.408.157

- Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý chung, chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về toàn bộ công tác của ngành trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo, tổ chức, triển khai, kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, của địa phương, của Bộ  Văn hóa, Thể thao và Du lịch liên quan đến công tác quản lý Nhà nước, hoạt động sự nghiệp thuộc lĩnh vực văn hoá, thể thao và gia đình trên địa bàn toàn tỉnh.

- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành, quản lý các công tác: Công tác Nghiệp vụ toàn ngành; Công tác tổ chức cán bộ; Công tác thanh tra; Tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; Công tác Kế hoạch - Tài chính; Công tác kế hoạch thuộc lĩnh vực đầu tư các dự án của ngành; Công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình; công tác đối nội, đối ngoại…

- Chủ tịch các hội đồng của ngành: Hội đồng khoa học; Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật của ngành…

- Trưởng các Ban Chỉ đạo của Ngành và tham gia Ban Chỉ đạo, Ban Điều hành các chương trình mục tiêu Quốc gia, Đề án về phát triển sự nghiệp Văn hoá, Thể thao và Gia đình…

- Chủ biên Tập san của Ngành.

- Thực hiện các công việc được Thường trực Tỉnh uỷ; Hội đồng nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh phân công.

- Là chủ tài khoản của đơn vị. Chịu trách nhiệm theo dõi, ký chứng từ thanh quyết toán kinh phí toàn bộ các nguồn kinh phí của Ngành, của Sở.

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các đơn vị, địa phương sau:

+ Các phòng thuộc Sở: Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng, Thanh tra.

+ Đơn vị: BQL lý Di tích Côn Đảo; Bảo tàng Côn Đảo; Bảo tàng tỉnh.

+ Các địa phương: TP. Vũng Tàu, huyện Côn Đảo.

2 Huỳnh Đức Dũng Phó Giám đốc

Email: dungubt@gmail.comdunghd@sovhtt.baria-vungtau.gov.vn

Số điện thoại: 0961.108.999

-  Giúp Giám đốc Sở quản lý, chỉ đạo các lĩnh vực Thể dục thể thao quần chúng, Thể thao thành tích cao;; công tác Gia đình và phong trào "Tòan dân đòan kết xây dựng đời sống văn hóa".

- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành, quản lý:

 + Công tác pháp chế, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

 + Công tác Công nghệ thông tin, cải cách hành chính, hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 của Sở.

+Công tác phòng chống lụt bão và phòng cháy chữa cháy của Ngành;

+ Công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc;

+ Hoạt động của các đoàn thể của Ngành và của Sở

- Theo dõi và chỉ đạo thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án thuộc lĩnh vực TDTT, công tác Gia đình và Phong trào "Tòan dân đòan kết xây dựng đời sống văn hóa".

- Chỉ đạo vận động các nguồn lực xã hội hóa để thực hiện công tác thể dục thể thao, công tác Gia đình và Phong trào "Tòan dân đòan kết xây dựng đời sống văn hóa" trong tỉnh.

- Chỉ đạo và giải quyết, ký duyệt hồ sơ các TTHC thuộc lĩnh vực Thể dục thể thao và Gia đình

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các đơn vị, địa phương sau:

+ Các phòng chuyên môn: Phòng Quản lý Thể dục thể thao;  phòng Xây dựng Nếp sống văn hóa và Gia đình.

+ Các đơn vị sự nghiệp: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT; 

+ Các địa phương: huyện Đất Đỏ, huyện Xuyên Mộc

- Giúp Giám đốc Sở giải quyết các công việc, nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công, ủy quyền.

3 Nguyễn Thị Ánh Hồng Phó Giám đốc

Email:  hongnta@sovhtt.baria-vungtau.gov.vn

 Số điện thoại: 0982.969.288

-  Giúp Giám đốc Sở quản lý, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: quản lý Văn hóa ( trừ lĩnh vực Di sản Văn hóa) và Văn hóa cơ sở; 

- Trực tiếp chỉ đạo điều hành, quản lý hoạt động trang Thông tin điện tử của Sở (http://sovhtt.baria-vungtau.gov.vn), báo chí, truyền thông của cơ quan Sở;

- Thường trực Ban biên tập Tập san của Ngành

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng và triển hai thực hiện các đề án, chính sách phát triển và sự nghiệp văn hóa; Công tác triển khai văn bản quy phạm pháp luaajnt mới ban hành liên quan đến lĩnh vực Văn hóa

- Chỉ đạo giải quyết và ký duyệt hồ sơ các TTHC thuộc lĩnh vực văn hóa

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các đơn vị, địa phương sau:

+ Các phòng chuyên môn: Phòng Quản lý Văn hóa và Di sản Văn hóa

+ Các Đơn vị sự nghiệp: Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh; Đoàn Ca múa nhạc tỉnh; Thư viện tỉnh

+ Các địa phương: Huyện Châu Đức, Long Điền và thị xã Phú Mỹ

- Giúp Giám đốc Sở giải quyết các công việc, nhiệm vụ khách khi được Giám đốc phân công, ủy quyền