Cơ cấu tổ chức

Thông tin đơn vị

TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH QUỐC GIA CÔN ĐẢO

ĐT: 02543830134 - Fax: 0643.0830598

Mail công vụ:bqldtcondao@sovhtt.baria-vungtau.gov.vn

Website: http://trungtambaotonditichquocgiacondao.vn/

1.Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

1.1.Vị trí, chức năng:

 1. Trung tám Bảo tồn di tích quốc gia Côn Đảo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao. Trung tâm thực hiện chức năng bảo tồn. bảo tàng; tôn tạo, phát huy giá trị các khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Côn Đảo theo quy định hiện hành phù hợp với truyền thống văn hoá và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

2. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc, Ngân hàng Nhà nước theo quy định.

1.2. Nhiệm vụ, quyền hạn

 1. Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm của Trung tâm, các chương trình, đề án, dự án trình Sờ Văn hỏa và Thề thao phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi đuợc phê duyệt.
 2. Tổ chức plục vụ các tổ chức, cá nhân được khai thác, sử dụng các tài liệu ;có liên quan đến di tích do Trung tâm hiện đang quản lý, lưu giữ; phục vụ khách tham quan du lịch, nghiên cứu khoa học.
 3. Đăng ký, kiểm kể xây dựng hồ sơ khoa học và quản lý các di tích lịch sử. xây dựng các kể hoạch bảo vệ, bảo qụản, tu bổ, phục hồi, sử dụng và phát huy giá trị của các khu di tích trình cấp có thâm quyên phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt
 4. Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học phục vụ trực tiếp cho công tác chuyên môn, nghiệp vụ bảo tồn, bảo tàng, tôn tạo di tích thuộc phạm vi quản lý.
 5. Tổ chức bảo vệ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn khách tham quan du lịch, quản lý tài sản, tư liệu hiện vật, các công trình kiến trúc sân vườn, cây cảnh...của di tích đã được Sở Văn hoá và Thể thao giao theo quy định.
 6. Nghiên cứu, sưu tầm  bổ sung tư liệu, hiện vật, kiểm kê, bảo quản, trưng bày, lưu trữ hồ sơ tài liệu liên quan đến các công trình nghiên cứu khoa học về  khu di tích lịch sử và di sản văn hóa tại địa phương.
 1. Tổ chức quản lý, khai thác phát huy giá trị các hiện vật, tư liệu về lịch sử Côn Đảo. Đồng thời phối hợp với các ngành chuyên môn tiến hành khảo sát, khai quật, nghiên cứu khảo cổ học tại Côn Đảo;
 2. Tổ chức thực hiện công tác trưng bày các hiện vật tư liệu có giá trị phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức cách mạng về truyền thống lịch sử cách mạng Côn Đảo và phục vụ nhiệm vụ phát triên kinh tế - xã hội tại Côn Đảo.
 3. Tồ chức điều tra, thống kê, phân loại, lập và lưu trữ hồ sơ di tích, di sản phù hợp với nhiệm vụ được giao.
 4. Tổ chức các hoạt động dịch vụ khác phục vụ các đối tượng khách tham quan và nghiên cứu khoa học.

11. Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Trung tâm và t hực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao giao theo quy định của pháp luật.

- Ban Lãnh đạo: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đổc.

b) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

Phòng Tổ chức - Hành chính
Bùi Tấn Công - Phó trưởng phòng
SĐT: 0382642237
Phạm Thị Hương - Phó Trưởng phòng
SĐT: 0947.979.819

Phòng Nghiệp vụ
Nguyễn Quốc Khai - Trưởng phòng
SĐT: 0373.578.130
Phan Kiểu Diễm - Phó trưởng phòng
SĐT: 0903.101.138

Phòng Trưng bày - Tuyên truyền.
Nguyễn Thị Thu Yến - Trưởng phòng
SĐT: 0825.485.248
Đỗ Quốc Vương - Phó trưởng phòng
SĐT: 0915.640.030
Trần Thị Vịnh - Phó trưởng phòng
SĐT: 0969.467.902

Phòng Quản lý di tích
Đỗ Quang Công - Phó trưởng phòng
SĐT: 0855.855.778
Nguyễn Xuân Thủy - Phó trưởng phòng
SĐT: 0984.467.887

 1. Sổ lượng người làm việc:

Số lượng người làm việc của Trunh tâm được UBND tỉnh giao hàng năm trên cơ sờ đề án vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động của Trung tâm được cơ quan có thẩm quyền phè duyệt.

Trước mắt, số lượng người làm việc của Trung tâm, được kế thừa từ số lượng người làm việc đã đượcUBNT tỉnh giao cho Ban quản lý di tích Côn Đảo và Bảo tàng Côn đào, gồm: 46 biên chế viên chức, 52 hợp đông lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP.

Trụ sở làm việc, tài chính, tài sản, hồ sơ, tài liệu và trang thiết bị, phương tiện có liên quan

Trung tâm tiếp nhận nguyên ưạng trụ sở, tài chính, tài sản, trang thiết bị, phương tiện, hồ sơ, tài liệu có liên quan từ Ban quản lý di tích Côn Đảo và Bảo tàng Côn Đảo đến thời điểm bàn giao đê tiêp tục sử dụng, phục vụ cho hoạt động của đơn vị.

Ban Lãnh đạo:

STT HỌ, TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI

1

Phạm Thị Tám

Giám đốc

0918021327

2

Trần Văn Quan

Phó Giám đốc

0913.609.327

3 Lê Thị Hằng  Phó Giám đôc 0917696869