Cơ cấu tổ chức

Thông tin đơn vị

PHÒNG THANH TRA

Địa chỉ: Sở Văn hóa và Thể thao, Số 1 Phạm văn Đồng, P. Phước Trung, Tp.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Điện thoại: 0254.3853420

Fax: 0254.3510628

1. Cơ cấu tổ chức :

Phòng Thanh tra có 05 công chức; gồm: 01 Chánh Thanh tra, 01 Phó Chánh Thanh tra, 03 chuyên viên

Chánh Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao do Giám đốc Sở bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau khi thống nhất với Chánh Thanh tra tỉnh.

Phó Chánh Thanh tra Sở do Giám đốc Sở bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Chánh Thanh tra Sở. Phó Chánh Thanh tra Sở giúp Chánh Thanh tra Sở thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Chánh Thanh tra Sở.

  2. Chức năng

a. Thanh tra Sở là cơ quan của Sở Văn hóa và Thể thao, giúp Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tiến hành thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

b. Thanh tra Sở có con dấu, tài khoản riêng.

c. Tham mưu, giúp Lãnh đạo Sở thực hiện việc quản lý nhà nước bằng pháp luật trong phạm vi lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao. Chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức, biên chế của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; chịu sự quản lý, kiểm tra về công tác pháp chế của Sở Tư pháp và chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác pháp chế của Vụ Pháp chế thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

d. Tổ chức thực hiện công tác xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật về chuyên ngành thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh; Thẩm định, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; Kiểm tra các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về chuyên ngành văn hóa, gia đình, thể thao đối với các tổ chức và công dân trên địa bàn tỉnh; Kiểm tra việc thực hiện pháp luật.

e. Thanh tra Sở chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Sở; chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra bộ và Thanh tra tỉnh.

  3. Nhiệm vụ

3.1. Thanh tra Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 24 Luật Thanh tra ngày 15/11/2010, Điều 13 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra và Điều 8 Nghị định số 173/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cụ thể như sau:

a. Xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm trình Giám đốc Sở phê duyệt; Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt.

b. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở. Thanh, kiểm  tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn – kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở. Thanh tra vụ việc khác do Giám đốc Sở giao.

c. Tiếp công dân theo quy định của pháp luật.

d. Tổng hợp, báo cáo Giám đốc Sở, Chánh Thanh tra tỉnh về kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng; báo cáo Chánh Thanh tra Bộ về công tác thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân trong lĩnh vực Văn hóa, Gia đình, Thể thao và Du lịch.

3.2. Tham mưu Giám đốc Sở về công tác pháp chế; công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật; công tác kiểm tra và xử lý văn bản; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ; công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật; công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; công tác tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng.

3.3. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật hoặc do Giám đốc Sở giao.

   Về hoạt động thanh tra ngành Văn hoá và Thể thao, Thanh tra Sở có trách nhiệm  xây dựng Quy chế hoạt động của Thanh tra trình Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao phê duyệt, trong đó phân công rõ nhiệm vụ của từng vị trí việc làm để làm cơ sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định     

Lãnh đạo đơn vị:           

1 Hồ Thành Hưng Chánh Thanh tra

Email:hunght@sovhtt.baria-vungtau.gov.vn - Điện thoại: 02543.510628

2. Lều Thị Út Phó Chánh Thanh tra  

Email:utlt@sovhtt.baria-vungtau.gov.vn - Điện thoại: 02543.510628